Why APR Training?

เริ่มต้นการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านการสื่อสารกับหน่วยงานที่มีเครือข่ายและความเชี่ยวชาญทางด้านนิเทศศาสตร์ ผ่านมุมมองที่หลากหลาย เอพีอาร์ ได้พัฒนาหลักสูตรอบรมสัมมนา รวมแล้วกว่า 150 หลักสูตร