30 ตุลาคม 2557 : การบริหารชื่อเสียงองค์กร (Reputation Management in the Age of New Media)

ชื่อเสียงขององค์กรก่อให้เกิดความศรัทธา การร่วมมือ ตลอดจนแรงบันดาลใจที่จะใช้สินค้าและบริการ ก่อให้เกิดความผูกพันระหว่างองค์กรกับลูกค้า รวมถึงสาธารณชน ซึ่งถือได้ว่า เป็น ต้นทุนที่สำคัญขององค์กร และองค์กรจำเป็นจะต้องบริหารและจัดการให้เหมาะสม

admin

October 30, 2014
Message us