Certificate Program (CP) คืออะไร

Certificate Program เป็นกลุ่มหลักสูตรสำหรับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประกอบด้วยกลุ่มเนื้อหาที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเฉพาะเจาะจง เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถประยุกต์ใช้เนื้อหาตามบทบาทและหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถเริ่มต้นอาชีพนั้น ๆ ได้อย่างมีคุณภาพและมั่นใจ กลุ่มหลักสูตรนี้ได้รับการพัฒนาและรับรองโดย เอพีอาร์ ร่วมกับ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้น

admin

September 10, 2017
Message us