25-26 ตุลาคม 61 : ทิศทางการสื่อสารปี 2019 (Communication Trend in the Year 2019)

ฟิลลิป คอตเลอร์ กล่าวว่า ภายใน 5 ปี หากคุณยังคงดำเนินธุรกิจแบบเดิมเหมือนปัจจุบัน ธุรกิจของคุณก็ยากที่จะตามทันคู่แข่ง เช่นเดียวกัน พฤติกรรมผู้บริโภค รูปแบบและเครื่องมือการสื่อสารก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น นักสื่อสารจำเป็นต้องเรียนรู้และปรับตัวให้เท่าทันสถานการณ์และบริบทที่เปลี่ยนไป เพื่อสร้าง-รักษา-พัฒนาเป้าหมายขององค์กรได้อย่างดีที่สุด อ่านต่อ…

28-29 พฤศจิกายน 2560 : ทิศทางการสื่อสารยุคดิจิทัล 2018 
(Communication Trend in the Transformation Age)

ภายในปี 2020 วงการสื่อสารและการตลาด จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย
เป็นผลจากเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เติบโตแบบก้าวกระโดด
ถึงเวลาแล้ว นักสื่อสารต้องเรียนรู้เทคนิค กลยุทธ์ วิธีการใหม่ๆ
รวมทั้งเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภค
เพื่อสร้าง-รักษา-พัฒนาเป้าหมายขององค์กรได้อย่างดีที่สุด อ่านต่อ…

12-13 ตุลาคม 2559 : ทิศทางการสื่อสารยุคดิจิทัล 3+4+5 (Communication Trend 3+4+5)

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา วงการสื่อสารการตลาด เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย เป็นผลจากการพัฒนาและเติบโตด้านเทคโนโลยีต่างๆ ถึงเวลาแล้ว นักสื่อสารต้องเรียนรู้เทคนิค กลยุทธ์ วิธีการใหม่ๆ ทั้ง การประชาสัมพันธ์ยุค 3.0 การสร้างแบรนด์ยุค 4.0 กลยุทธ์การตลาด 5.0 รวมทั้งเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค เรียนรู้วิธีการจัดการปัจเจกบุคคล และบริหารชื่อเสียงองค์กร เพื่อสร้าง-รักษา-พัฒนากลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรได้อย่างดีที่สุด อ่านต่อ…

12-13 พฤศจิกายน 2558 : ทิศทางการสื่อสารประจำปี 2559

ปี 2559 เป็นปีแห่งการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน
ภาพรวมเศรษฐกิจและการแข่งขัน เป็นอย่างไร
พฤติกรรมผู้บริโภค และพฤติกรรมผู้บริโภคบนสื่อออนไลน์ เป็นแบบไหน
สื่อสังคมออนไลน์ และสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ควรมุ่งไปในทิศทางใด
ประเด็นล่อแหลมหรือเรื่องฉาว หากเกิดขึ้นจะจัดการอย่างไร
ค้นหาคำตอบได้ใน ทิศทางการสื่อสารปี พ.ศ. 2559 รุ่นที่ 7 อ่านต่อ…