การสื่อสารภายในองค์กร (Internal Communication)

เรียนรู้ และเข้าใจตนเอง และผู้อื่น ด้วยศาสตร์แห่งการบริหารความคิดและนิสัย
เรียนรู้เทคนิค บริหารความสัมพันธ์และบริหารบุคคล ทั้งในระดับหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง
เสริมประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรด้วยกลยุทธ์และกลวิธีสื่อสารและประชาสัมพันธ์ อ่านต่อ…