การสื่อสารภายในองค์กร (Internal Communication)

เรียนรู้ และเข้าใจตนเอง และผู้อื่น ด้วยศาสตร์แห่งการบริหารความคิดและนิสัย เรียนรู้เทคนิค บริหารความสัมพันธ์และบริหารบุคคล ทั้งในระดับหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง เสริมประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรด้วยกลยุทธ์และกลวิธีสื่อสารและประชาสัมพันธ์

admin

January 1, 2016
Message us