29 สิงหาคม 62 : การบริหารสื่อสาร ตลาดเฉพาะกลุ่ม ยุคดิจิทัล (Niche Communication in Digital Age)

ข้อมูลและสื่อในปัจจุบันมีความหลากหลาย ซับซ้อน และมีลักษณะแยกย่อย
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้แตกต่างกันไป
ทำให้นักสื่อสารจำเป็นต้องกำหนดกลยุทธ์ วางแผน ให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง
หลักสูตร การบริหารสื่อสาร ตลาดเฉพาะกลุ่ม ยุคดิจิทัล จะช่วยให้การบริหารสื่อสารใน กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าต่อการลงทุน ได้ผลสูงสุด

อ่านต่อ…