13 ตุลาคม 2559 : PR 3.0 + Branding 4.0 และการบริหารชื่อเสียงองค์กรยุคดิจิทัล

เมื่อโลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปในสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ ฐานะนักสื่อสารและการตลาด จึงจำเป็นต้องเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ อาทิ การแข่งขันเชิงธุรกิจ การบุกเบิกตลาด การเรียนรู้และเข้าใจผู้บริโภค รวมทั้งวิธีการและเครื่องมือการสื่อสารการตลาดด้วยเช่นกัน ปัจจุบัน รูปแบบการสื่อสารได้พัฒนาไปในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น การประชาสัมพันธ์ 3.0 ที่งานประชาสัมพันธ์ไม่เพียงแต่สื่อสารกับสาธารณชน ยังต้องเอาใจการตลาดและนำสื่อสังคมออนไลน์มาผสมผสานอย่างกลมกลืน หรือ การสร้างแบรนด์ยุค 4.0 ที่นำสื่อดิจิทัลมาใช้ในการสร้างการรับรู้ และบริหารจัดการแบรนด์เพิ่มมากขึ้น

admin

October 13, 2016

30 ตุลาคม 2557 : การบริหารชื่อเสียงองค์กร (Reputation Management in the Age of New Media)

ชื่อเสียงขององค์กรก่อให้เกิดความศรัทธา การร่วมมือ ตลอดจนแรงบันดาลใจที่จะใช้สินค้าและบริการ ก่อให้เกิดความผูกพันระหว่างองค์กรกับลูกค้า รวมถึงสาธารณชน ซึ่งถือได้ว่า เป็น ต้นทุนที่สำคัญขององค์กร และองค์กรจำเป็นจะต้องบริหารและจัดการให้เหมาะสม

admin

October 30, 2014
Message us