มิถุนายน-กรกฎาคม 2558 : การจัดการสื่อสาร สำหรับนักสื่อสารประชาสัมพันธ์

ประเทศไทย กำลังจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
รูปแบบการสื่อสารมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
ซึ่งมีความหลากหลายทั้งในด้านสัญชาติ ภาษา ค่านิยม และวัฒนธรรม 
การจัดการสื่อสาร จึงเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของการบริหารองค์กรธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

admin

June 19, 2015
Message us