13 ตุลาคม 2559 : PR 3.0 + Branding 4.0 และการบริหารชื่อเสียงองค์กรยุคดิจิทัล

เมื่อโลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปในสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ ฐานะนักสื่อสารและการตลาด จึงจำเป็นต้องเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ อาทิ การแข่งขันเชิงธุรกิจ การบุกเบิกตลาด การเรียนรู้และเข้าใจผู้บริโภค รวมทั้งวิธีการและเครื่องมือการสื่อสารการตลาดด้วยเช่นกัน ปัจจุบัน รูปแบบการสื่อสารได้พัฒนาไปในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น การประชาสัมพันธ์ 3.0 ที่งานประชาสัมพันธ์ไม่เพียงแต่สื่อสารกับสาธารณชน ยังต้องเอาใจการตลาดและนำสื่อสังคมออนไลน์มาผสมผสานอย่างกลมกลืน หรือ การสร้างแบรนด์ยุค 4.0 ที่นำสื่อดิจิทัลมาใช้ในการสร้างการรับรู้ และบริหารจัดการแบรนด์เพิ่มมากขึ้น

admin

October 13, 2016

12-13 ตุลาคม 2559 : ทิศทางการสื่อสารยุคดิจิทัล 3+4+5 (Communication Trend 3+4+5)

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา วงการสื่อสารการตลาด เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย เป็นผลจากการพัฒนาและเติบโตด้านเทคโนโลยีต่างๆ ถึงเวลาแล้ว นักสื่อสารต้องเรียนรู้เทคนิค กลยุทธ์ วิธีการใหม่ๆ ทั้ง การประชาสัมพันธ์ยุค 3.0 การสร้างแบรนด์ยุค 4.0 กลยุทธ์การตลาด 5.0 รวมทั้งเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค เรียนรู้วิธีการจัดการปัจเจกบุคคล และบริหารชื่อเสียงองค์กร เพื่อสร้าง-รักษา-พัฒนากลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรได้อย่างดีที่สุด

admin

October 12, 2016

12 ตุลาคม 2559 : กลยุทธ์การตลาด 5.0 พร้อมแข่งขันในยุคดิจิทัล

ยุคสมัยแห่ง Internet of Things จะเข้ามามีบทบาทและอิทธิพลต่อทุกภาคส่วนภายในระยะเวลา 5 ปีนับจากนี้ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านเทคโนโลยี ทั้งในภาพรวมอุตสาหกรรม ธุรกิจ และการสื่อสาร หลายหน่วยงานต่างเตรียมปรับตัวและพัฒนาการดำเนินงานให้สอดคล้องกับวิถีที่เปลี่ยนไป และไม่ใช่แต่เพียงองค์กรเท่านั้น ภาคประชาชนหรือผู้บริโภคเอง ก็เกิดการปรับเปลี่ยนวิธีคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมไปด้วยเช่นกัน

admin

October 12, 2016
Message us