12-13 พฤศจิกายน 2558 : ทิศทางการสื่อสารประจำปี 2559

ปี 2559 เป็นปีแห่งการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน
ภาพรวมเศรษฐกิจและการแข่งขัน เป็นอย่างไร
พฤติกรรมผู้บริโภค และพฤติกรรมผู้บริโภคบนสื่อออนไลน์ เป็นแบบไหน
สื่อสังคมออนไลน์ และสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ควรมุ่งไปในทิศทางใด
ประเด็นล่อแหลมหรือเรื่องฉาว หากเกิดขึ้นจะจัดการอย่างไร
ค้นหาคำตอบได้ใน ทิศทางการสื่อสารปี พ.ศ. 2559 รุ่นที่ 7 อ่านต่อ…

3, 10 กรกฎาคม 2558 : ทำอย่างไรให้องค์กรเป็น ข่าว อย่างมืออาชีพ

เศรษฐกิจถดถอย องค์กรไม่มีงบ จะทำอย่างไรดี
หัวใจสำคัญของการสร้างชื่อเสียง หรือ “ข่าวดี” ให้แก่องค์กร ควรเริ่มต้นจากตรงไหน
โจทย์ของงานพีอาร์ นอกจากต้องสร้างชื่อและควรเสริมแบรนด์ ควรทำอย่างไร
ประเด็นแบบไหน กิจกรรมอะไร ที่จะเป็นที่สนใจของสื่อมวลชน ณ ปัจจุบัน

ค้นหาคำตอบได้ในหลักสูตร ทำอย่างไรให้องค์กรเป็น ข่าว อย่างมืออาชีพ

อ่านต่อ…

มิถุนายน-กรกฎาคม 2558 : การจัดการสื่อสาร สำหรับนักสื่อสารประชาสัมพันธ์

ประเทศไทย กำลังจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
รูปแบบการสื่อสารมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
ซึ่งมีความหลากหลายทั้งในด้านสัญชาติ ภาษา ค่านิยม และวัฒนธรรม 
การจัดการสื่อสาร จึงเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของการบริหารองค์กรธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

อ่านต่อ…

19, 26 มิถุนายน 2558 : การวิเคราะห์เชิงธุรกิจและจัดการความคิดบุคคล

จุดเริ่มต้นของความสำเร็จ เริ่มจากความเข้าใจ คิดวิเคราะห์เชิงธุรกิจและการสื่อสารขององค์กร
จุดเริ่มต้นของความสำเร็จของนักสื่อสาร คือ การบริหารความคิดและจิตของตนเอง ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการความคิด เรียนรู้ที่จะเข้าใจและเข้าถึงผู้อื่น เพื่อผลสัมฤทธิ์ของการสื่อสาร

ค้นหาคำตอบได้ในหลักสูตร การวิเคราะห์สถานการณ์และจัดการความคิดบุคคล อ่านต่อ…