30 ตุลาคม 2557 : การบริหารชื่อเสียงองค์กร (Reputation Management in the Age of New Media)

ชื่อเสียงขององค์กรก่อให้เกิดความศรัทธา การร่วมมือ ตลอดจนแรงบันดาลใจที่จะใช้สินค้าและบริการ ก่อให้เกิดความผูกพันระหว่างองค์กรกับลูกค้า รวมถึงสาธารณชน ซึ่งถือได้ว่า เป็น ต้นทุนที่สำคัญขององค์กร และองค์กรจำเป็นจะต้องบริหารและจัดการให้เหมาะสม

admin

October 30, 2014

29 ตุลาคม 2557 : บัญชีที่ควรรู้สำหรับผู้จัดการ ที่ไม่ใช่นักบัญชี (Accounting for non-Accountants for MANAGER)

บัญชี เรื่องราวที่มักถูกมองข้าม เหมือนจะเป็นเรื่องยาก และไม่อยู่ในความรับผิดชอบ ถึงเวลาที่ผู้จัดการจะต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่องบัญชี เพราะจะช่วยในการดำเนินธุรกิจได้มากกว่าที่คุณคิด และสัมพันธ์กับการทำงานในทุกส่วน ทั้งการสื่อสาร การพัฒนาธุรกิจ การบริหารธุรกิจ อันส่งผลต่อการเติบโตขององค์กร

admin

October 29, 2014

9 ตุลาคม 2557 : กลยุทธ์การสื่อสารในตลาดอาเซียน (Communication Strategies for ASEAN Market)

เหลือเวลาอีกเพียงไม่นาน ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ขณะเดียวกัน กลุ่มผู้บริโภคหลากหลายสัญชาติ เริ่มหลั่งไหลสู่ประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจ และการขนส่งระดับภูมิภาค

admin

October 9, 2014

3 ตุลาคม 2557 : การวางแผนสื่อสารเชิงกลยุทธ์ และกำหนดโครงร่างการนำเสนออย่างเป็นระบบ สำหรับธุรกิจสุขภาพและไลฟสไตล์ (Strategic Communication Planning and Presentation Technique : Workshop)

การเริ่มต้นด้วยแผนงานที่ดี ย่อมส่งผลลัพธ์ปลายทางที่ดีเป็นไปตามเป้าประสงค์ และการกำหนดโครงร่างนำเสนออย่างเหมาะสม จะช่วยให้นักสื่อสารนำเสนอแผนงานต่อผู้บริหารได้อย่างมืออาชีพ

admin

October 3, 2014

1 ตุลาคม 2557 : การสื่อสารเชิงกลยุทธ์เพื่อบริหารประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์ (Online Issue Management)

ประเด็นเด็ด ประเด็นโดน ประเด็นร้อน บนโลกออนไลน์ จะสร้างหรือทำลายองค์กรขึ้นอยู่กับการบริหารสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ถึงเวลาเรียนรู้และแนวทางการบริหารจัดการประเด็นต่างๆ บนสื่อออนไลน์อย่างมืออาชีพ

admin

October 1, 2014
Message us