การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของนักธุรกิจ (Personality and Image Extreme Makeover for Executives)

Your word tells me a story but your body tells me the whole story.
“คำพูดบอกแค่เพียงเรื่องราว แต่ภาษาร่างกายบอกเล่าทุกรายละเอียด”
ร้อยละ 55 ของคนเราสื่อสารผ่านภาษาร่างกาย
ร้อยละ 33 ของคนเราสื่อสารผ่านน้ำเสียง โทนเสียง เพื่อถ่ายทอดความหมาย
มีเพียงร้อยละ 7 เท่านั้น ที่คนเราใช้สื่อสารผ่านคำพูดหรือถ้อยคำ
ทำอย่างไร… จึงจะสร้างความประทับใจและภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรได้ อ่านต่อ…

เทคนิคการสื่อสารบริหารความขัดแย้ง (Communication Technique for Conflict Management)

ในสภาพการแข่งขันด้านการตลาดและภาวะคับขันทางเศรษฐกิจ ทุกองค์กรต่างพยายามแสวงหาหนทางและผลักดันตนเอง ให้ก้าวสู่ความเป็นผู้นำและได้รับชัยชนะในเกมการแข่งขันทางธุรกิจ แต่อุปสรรคหนึ่งที่สร้างความถดถอยต่อการเจริญเติบโตและความก้าวหน้าขององค์กร ที่ทุกคนไม่อาจปฏิเสธได้ คือ ความขัดแย้ง ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งภายในองค์กรเองและระหว่างองค์กร อ่านต่อ…

การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน (Integrated Marketing Communication)

อีกเพียงไม่กี่ปี ประเทศไทยจะก้าวสู่การผนึกกำลังเป็นประชาคมอาเซียน (Asean Economic Community) โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจที่สมาชิกทั้ง 10 ประเทศจะรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 เพราะจะทำให้แต่ละประเทศสามารถขยายธุรกิจไปยังประเทศสมาชิกได้อย่างเต็มที่และเสรี ก่อให้เกิดการไหลเวียนของสินค้า บริการ ทุน และแรงงานอย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็ก (เอสเอ็มอี) ไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ จึงจำเป็นต้องเตรียมพร้อมรับมือกับการค้าการลงทุนและปฏิสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านที่กำลังจะเกิดขึ้น อ่านต่อ…

Present อย่างไรให้โดนใจกลุ่มเป้าหมาย (WOW Presentation Technique)

ดังสุภาษิตไทยที่ว่า ปากเป็นเอก เลขเป็นโท หนังสือเป็นตรี หมายความไว้อย่างชัดเจนว่า เมื่อใดก็ตาม คุณได้รับการศึกษาเล่าเรียนอย่างเพียงพอ จนรู้และเข้าใจในสิ่งต่างๆ เป็นอย่างดี ก็เหมือนกับคุณได้รับ ปริญญาตรี ทว่าเมื่อคุณสามารถคิด วิเคราะห์ คำนวณได้ เชิงตรรกะ เป็นเหตุผล นั่นย่อมแสดงว่า คุณได้รับ ปริญญาโท แล้ว แต่เมื่อใดก็ตาม คุณสามารถนำเสนอ ถ่ายทอด หรือสื่อสารได้เป็นอย่างดีแล้ว ก็ไม่ต่างจากคุณได้รับ ปริญญาเอก เพราะนั่นหมายถึง คุณมีความรู้อย่างเต็มเปี่ยม โดยสามารถวิเคราะห์ประมวลผลได้ และสามารถสื่อสารแนะนำหรือโน้มน้าวใจให้ผู้อื่นรับฟังและเข้าใจได้นั่นเอง อ่านต่อ…