การพัฒนาทักษะการสื่อสาร (Effective Communications)

ท่ามกลางการแข่งขันในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และอื่นๆ แต่ละองค์กรต่างพยายามแสวงหาหนทางเพื่อขับเคลื่อนและผลักดันองค์กร ให้ก้าวสู่ความเป็นผู้นำและได้รับชัยชนะในเกมการแข่งขัน ขณะเดียวกันคงรักษาไว้ซึ่งสัมพันธภาพที่ดีงาม เพื่อให้สามารถอยู่รอดได้อย่างมั่นคงและถาวรตลอดไป

admin

January 1, 2016
1 2
Message us