1 ตุลาคม 2557 : การสื่อสารเชิงกลยุทธ์เพื่อบริหารประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์ (Online Issue Management)

ประเด็นเด็ด ประเด็นโดน ประเด็นร้อน บนโลกออนไลน์ จะสร้างหรือทำลายองค์กรขึ้นอยู่กับการบริหารสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ถึงเวลาเรียนรู้และแนวทางการบริหารจัดการประเด็นต่างๆ บนสื่อออนไลน์อย่างมืออาชีพ

admin

October 1, 2014

การบริหารสื่อสาร เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ เอพีอาร์ จัดสัมมนา ในหัวข้อ “การบริหารสื่อสาร เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

admin

January 15, 2013

APR Training คือใคร

เอพีอาร์ อบรมสัมมนา (A>PR Training) เป็นฝ่ายงานหนึ่งของ บริษัท มาร์เก็ต-คอมส์ จำกัด เริ่มต้นให้บริการด้านการอบรมสัมมนา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 มุ่งเน้นเฉพาะหลักสูตรนิเทศศาสตร์หรือการสื่อสารให้กับหน่วยงานและองค์กร เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ การประยุกต์ใช้ การบริหารและดำเนินการในองค์ความรู้ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

admin

October 8, 2003

การสมัครอบรมสัมมนา

การสมัครเข้าร่วมอบรมสัมมนากับ เอพีอาร์ อบรมสัมมนา (A>PR Training) นั้น ท่านสามารถสมัคร สำรองที่นั่ง และชำระเงินด้วยวิธีการง่ายๆ ให้เลือก 3 วิธี ได้แก่ การสมัครทางอินเตอร์เน็ต การสมัครทางโทรสาร และ การสมัครทางโทรศัพท์

admin

October 8, 2003

ประเภทและกลุ่มเป้าหมาย

เริ่มต้นการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านการสื่อสารกับ เอพีอาร์ อบรมสัมมนา (APR Training) หน่วยงานที่มีเครือข่ายและความเชี่ยวชาญทางด้านนิเทศศาสตร์และการสื่อสาร ภายใต้การบริหารงานจากผู้มีประสบการณ์ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในแต่ละด้าน

admin

October 7, 2003

ที่อยู่สำนักงานและแผนที่

ที่อยู่สำนักงานบริหาร และเอพีอาร์ บริษัท มาร์เก็ต-คอมส์ จำกัดชั้น 17 เลขที่ 55 อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุเขตลุมพินี แขวงปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-106-7796โทรศพท์ 02-575-2415-7 ต่อ 15-16โทรสาร +662 575 2418โทรศัพท์สายด่วน 094-663-3331

admin

October 5, 2003

การยื่นเรื่องเพื่อขอลดหย่อนทางภาษี 200%

การยื่นเรื่องเพื่อขอลดหย่อนทางภาษี 200% ตามคู่มือสิทธิประโยชน์การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 กำหนดให้บริษัทสามารถนำค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฝีมือแรงงานไปลดหย่อนภาษีได้ 200% ซึ่งการฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงานมี 2 กรณี ดังนี้

admin

October 5, 2003
1 6 7
Message us