Certificate Program (CP) คืออะไร

Certificate Program เป็นกลุ่มหลักสูตรสำหรับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประกอบด้วยกลุ่มเนื้อหาที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเฉพาะเจาะจง เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถประยุกต์ใช้เนื้อหาตามบทบาทและหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถเริ่มต้นอาชีพนั้น ๆ ได้อย่างมีคุณภาพและมั่นใจ กลุ่มหลักสูตรนี้ได้รับการพัฒนาและรับรองโดย เอพีอาร์ ร่วมกับ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้น

เป้าหมายของกลุ่มหลักสูตร Certificate Program

ต้องการพัฒนาบุคลากรในสาขาให้มีความเป็นมืออาชีพ มีองค์ความรู้ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ตลอดจนมีประสบการณ์และความสามารถในการตัดสินใจอย่างมืออาชีพอันเกี่ยวเนื่องกับวิชาชีพนั้น ๆ โดยกลุ่มหลักสูตรในโปรแกรมนี้ จะมุ่งเน้นในการแสวงหาแนวทางพัฒนาทักษะเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้จริงตามสถานการณ์ปัจจุบัน โดยโครงสร้างเนื้อหาหลักสูตรในกลุ่มนี้ ได้รับการออกแบบโดย เอพีอาร์ อบรมสัมมนา ร่วมกับคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ที่มีประสบการณ์ในสาขานั้น ๆ อย่างน้อย 15 ปี

ประโยชน์ของการได้รับรองคุณภาพ (Accreditation) ในกลุ่มหลักสูตร Certificate Program

 • เป็นเครื่องหมายในการรับรองในองค์ความรู้ทางด้านวิชาชีพในสาขานั้น ๆ ทั้งในด้านทฤษฎีและปฎิบัติ
 • ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มสาขานั้น ๆ
 • ได้รับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และเครือข่ายเว็บไซต์ของสถาบันฯ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญตามกลุ่มสาขานั้น ๆ

การประเมินคุณภาพ (Accreditation) ของผู้เข้าร่วมอบรมในกลุ่มหลักสูตร Certificate Program

เนื่องจากหลักสูตรในกลุ่มนี้ ต้องการมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรแต่ละบุคคลให้มีความสามารถอย่างแท้จริง จึงจำเป็นต้องมีการควบคุมและทดสอบ โดยพิจารณาในเกณฑ์ 3 ส่วนหลัก ซึ่งคิดเป็นคะแนนทั้งสิ้น 100 คะแนน ได้แก่

 • เข้าร่วมอบรม ตลอดทั้งหลักสูตร คิดเป็น จำนวน 50 คะแนน
 • เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะ และเสริมประสบการณ์ในแต่ละครั้งการอบรม คิดเป็น จำนวน 20 คะแนน
 • ผ่านการทดสอบด้านความรู้ในแต่ละครั้งของการอบรม คิดเป็น จำนวน 30 คะแนน

สำหรับผู้ที่จะได้รับการรับรองคุณภาพ (Accreditation) ถือว่าผ่านเกณฑ์ จะต้องมีคะแนนรวมทั้งสิ้นอย่างน้อย 90 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยระบุ Accreditation Score

 • กรณีที่ได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์จะได้รับประกาศนียบัตรการเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรนั้น ๆ แทน (Certificate of Completion)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกลุ่มหลักสูตร Certificate Program

 • ผู้สมัครจะต้องเป็นบุคคลเดิมตลอดทั้งหลักสูตร
 • ผู้สมัครจะต้องเข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรให้ครบทุกหมวดภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่การเข้าอบรมในหมวดเนื้อหาแรก หากเกินกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จะต้องเริ่มนับ Accreditation ใหม่
 • ผู้สมัครจะได้รับการรับรองคุณภาพในกลุ่มสาขานั้น ๆ เป็นระยะเวลา 5 ปี เมื่อครบกำหนดการรับรองคุณภาพจะสิ้นสภาพ ท่านสามารถเข้ามาสมัครอบรมเพื่อรับรองคุณภาพได้ใหม่ ซึ่งเนื้อหาจะมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมและทันสมัยมากยิ่งขึ้นในแต่ละปี
 • การตัดสิน เรื่องการรับรองคุณภาพ หลักสูตรในกลุ่ม Accreditation Program ของเอพีอาร์และคณะวิทยากรถือเป็นสิ้นสุด โดยผู้เข้าร่วมอบรมไม่สามารถโต้แย้ง หรืออุทธรณ์ใด ๆ ได้
 • เอพีอาร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ คะแนน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *