9 ตุลาคม 2557 : กลยุทธ์การสื่อสารในตลาดอาเซียน (Communication Strategies for ASEAN Market)

เหลือเวลาอีกเพียงไม่นาน ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ขณะเดียวกัน กลุ่มผู้บริโภคหลากหลายสัญชาติ เริ่มหลั่งไหลสู่ประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจ และการขนส่งระดับภูมิภาค

รู้เขา-รู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง เรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภคแถบอาเซียน เข้าใจเพื่อมัดใจ กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย สร้างแบรนด์ที่พร้อมโตสู่ตลาดอาเซียน กำหนดแผนสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการ เติบโตด้านธุรกิจ และแนวทางการบริหารจัดการ ชื่อเสียงขององค์กร

ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงในหลายด้านทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ทุกองค์กรต่างค้นหาแนวทางการสื่อสารที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อสนองตอบเป้าหมายขององค์กรและธุรกิจ สำหรับการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดและบันไดสู่ความสำเร็จขององค์กรได้อย่างต่อเนื่องและยาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังจะมาถึง

ขณะเดียวกัน ความรู้และความเข้าใจสภาวการณ์และพฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดอาเซียน การสร้างและพัฒนาตราสินค้าหรือแบรนด์ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในตลาดอาเซียน การวางแผนประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจขององค์กร และการบริหารชื่อเสียง ขององค์กรให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในตลาดระดับภูมิภาค ทั้งหมดนี้ เป็นกระบวนการที่จำเป็นที่สุด สำหรับนักสื่อสาร นักการตลาด จะ ต้องพยายามเรียนรู้และศึกษาให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งเท่าทันทุกการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตภายใต้ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

หลักสูตร กลยุทธ์การสื่อสารในตลาดอาเซียน จะช่วยให้นักการสื่อสาร นักการตลาด เข้าใจและเตรียมพร้อม รับกับสภาวการณ์การสื่อสาร การตลาด การแข่งขัน เพื่อให้สามารถกำหนดกลุยทธ์และปฏิบัติงานได้อย่างถูกทิศทาง สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพเศรษฐกิจที่กำลังจะก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเปิดกว้างด้วยมุมมองของกระบวนการทำงาน เริ่มด้วยการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเป้าหมายในตลาดอาเซียน การพัฒนาตราสินค้าหรือแบรนด์ให้โดยใจกลุ่มเป้าหมายบุคคลแต่ละประเทศอย่างชาญฉลาด การวางแผนประชาสัมพันธ์เชิงธุรกิจ และการบริหารความเสี่ยงด้านชื่อเสียงองค์กรในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งเป็นหัวข้อจำเป็นที่นักสื่อสารต้องให้ความสนใจและจับตามองสำหรับแนวทางในการดำเนินงานได้อย่างอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กลุ่มเป้าหมาย

หลักสูตรนี้ ได้รับการออกแบบเนื้อหาเหมาะสำหรับ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสื่อสาร / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ / ฝ่ายการตลาด / อาจารย์ประจำสถาบันการศึกษา / ประชาชนทั่วไปที่สนใจ

วัน เวลา และสถานที่

วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2557
เวลา 09.00-16.00 น.
ณ โรงแรม โนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ

โครงสร้างเนื้อหาการอบรมสัมมนา

พฤติกรรมผู้บริโภคอาเซียน (ASEAN CONSUMER BEHAVIOR)

  • เนื้อหาครอบคลุม ความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้บริโภคในแถบอาเซียน เพื่อนำไปสู่การสร้างและพัฒนากลยุทธ์การสื่อสาร สร้างความพึงพอใจ และค้นหาทางแก้ไขความคิด ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจ ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การสร้างและพัฒนาตราสินค้าแห่งอาเซียน (LOCALIZASEAN)

  • เนื้อหาครอบคลุม แนวคิด LOCALIZASEAN การสร้างและพัฒนาแบรนด์หรือตราสินค้าเพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมายระดับภูมิภาคเตรียมพร้อมสำหรับการเข้ามาของกลุ่มผู้บริโภคใหม่ และการขยายธุรกิจสู่ตลาดใหม่ในตลาดอาเซียน

การวางแผนประชาสัมพันธ์สนับสนุนการดำเนินธุรกิจ (PR PLAN FOR BUSINESS)

  • เนื้อหาครอบคลุม แนวคิด และการวางแผนประชาสัมพันธ์สนับสนุนการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างการเจริญเติบโตขององค์กร การกำหนดรูปแบบ โครงสร้าง ข้อความหลัก และกิจกรรมการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ สู่กลุ่มเป้าหมายอย่างรอบด้าน พร้อมกรณีศึกษา

การบริหารชื่อเสียงขององค์กรในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (REPUTATION MANAGEMENT IN AEC ERA)

  • เนื้อหาครอบคลุม แนวคิดและการบริหารชื่อเสียงทั้งในด้านบุคคลและองค์กร ข้อพึงระวังและข้อควรปฏิบัติในการบริหารและดำเนินงาน พร้อมกรณีศึกษา

คณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ธาตรี ใต้ฟ้าพูล ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร การตลาด และพฤติกรรมผู้บริโภค มีประสบการณ์ในวงการกว่า 20 ปี ในฐานะที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ให้กับบริษัท ลีโอแอคทิเวชั่น จำกัด (Leo Activation) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มลีโอ เบอร์เนท บริษัทตัวแทนโฆษณาระดับนานาชาติ วางแผนและดำเนินการสื่อสารการตลาด และการส่งเสริมการขายให้กับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และ เอกชน เช่น การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

คุณปริญญา ชุมรุม ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า และที่ปรึกษาด้านการสื่อสารการตลาด อาทิ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ศูนย์พัฒนาการค้า-การลงทุนแผนใหม่ (ITDC) นาโนเซิร์ช ดรีมเบส อินเตอร์แอ็คทีฟ

ดร.เพ็ญศรี ทรรศนะวิเทศ ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านแผนสื่อสาร และการสื่อสารเพื่อผลในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ที่ปรึกษาองค์กรเอกชน และหน่วยงานรัฐหลายแห่ง เป็นผู้ที่รวมจัดทำแผนแม่บทการสื่อสารเพื่อเป็นการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ผู้วางกลยุทธ์และแผนการสื่อสารในภาวะวิกฤต การสื่อสารเพื่อภาพลักษณ์องค์กร Change management และการสื่อสารเพื่อองค์กรเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์ การสื่อสารบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บทบาทนักลงทุนสัมพันธ์ และอื่นๆ อีกมากมาย อดีตที่ปรึกษาด้านการสื่อสารโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ ผู้อำนวยการตลาดภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค องค์กรที่ก่อตั้งโดยองค์การอนามัยโลก

ดร.ศิริรัตน์ โกศการิกา ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร การตลาด และบริหารความสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร ด้วยประสบการณ์ในการบริหารการตลาดองค์กรธุรกิจระดับนานาชาติและระดับชาติ

กำหนดการ

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน รับประทานอาหารว่าง และรับเอกสาร
09.00-10.30 น. พฤติกรรมผู้บริโภคอาเซียน วิทยากรโดย ดร.ธาตรี ใต้ฟ้าพูล ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร

10.30-10.45 น. รับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น. การสร้างและพัฒนาตราสินค้าหรือแบรนด์แห่งอาเซียน วิทยากรโดย คุณปริญญา ชุมรุม ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า และ ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารการตลาด

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น. การวางแผนประชาสัมพันธ์สนับสนุนการดำเนินธุรกิจ วิทยากรโดย ดร.เพ็ญศรี ทรรศนะวิเทศ ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านแผนสื่อสาร

14.30-14.45 น. รับประทานอาหารว่าง

14.45-16.00 น. การบริหารชื่อเสียงขององค์กร วิทยากรโดย ดร.ศิริรัตน์ โกศการิกา ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร การตลาด

ค่าใช้จ่าย

หลักสูตรนี้มีค่าใช้จ่าย

สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครและค่าใช้จ่ายได้ที่นี่


Message us