30 ตุลาคม 2557 : การบริหารชื่อเสียงองค์กร (Reputation Management in the Age of New Media)

ชื่อเสียงขององค์กรก่อให้เกิดความศรัทธา การร่วมมือ ตลอดจนแรงบันดาลใจที่จะใช้สินค้าและบริการ ก่อให้เกิดความผูกพันระหว่างองค์กรกับลูกค้า รวมถึงสาธารณชน ซึ่งถือได้ว่า เป็น ต้นทุนที่สำคัญขององค์กร และองค์กรจำเป็นจะต้องบริหารและจัดการให้เหมาะสม

องค์ขนาดใหญ่ทั่วโลกต่างให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการชื่อเสียงขององค์กร ขณะเดียวกัน องค์กรขนาดกลางและเล็กเริ่มให้ความสำคัญต่อชื่อเสียงองค์กรมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเห็นถึงประโยชน์ในระยะยาวของชื่อเสียงที่มีต่อการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นองค์กรปัจจุบันต่างแสวงหาแนวทางในการบริหารและจัดการชื่อเสียงของค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตร การบริหารชื่อเสียงขององค์กร ในครั้งนี้ จะช่วยให้ผู้จัดการเข้าใจและเตรียมพร้อมสำหรับการบริหารชื่อเสียงขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดการชื่อเสียงองค์กรกับบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชน ซึ่งจะเป็นผู้นำข้อความหรือสารไปยังสาธารณชนในที่สุด

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ความรู้พื้นฐานแก่ผู้บริหารระดับสูง และโฆษกองค์กร เกี่ยวกับสื่อมวลชนไทย และต่างประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจวิธีการทำงานของสื่อมวลชน ข้อมูลที่สื่อมวลชนต้องการ เข้าใจบทบาท และหน้าที่ของสื่อมวลชน ตลอดจนลักษณะผู้สื่อข่าวไทย เพื่อเข้าใจแนวในการบริหารชื่อเสียงขององค์กร

กลุ่มเป้าหมาย

หลักสูตรนี้ ได้รับการออกแบบเนื้อหาเหมาะสำหรับ ผู้บริหาร / ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ / ผู้จัดการฝ่ายการตลาด / อาจารย์ประจำสถาบันการศึกษา / ประชาชนทั่วไปที่สนใจ

วัน เวลา และสถานที่

วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2557
เวลา 09.00-12.00 น.
ณ โรงแรม เดวิส สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ

โครงสร้างเนื้อหาการอบรมสัมมนา

  • ธรรมชาติของสื่อมวลชน กับการรักษาชื่อเสียงขององค์กร เนื้อหาครอบคลุม ธรรมชาติ ประเภทของสื่อ ความต้องการ สิ่งที่ควรและไม่ควรทำต่อสื่อมวลชน
  • ทักษะการสื่อสารกับสื่อมวลชน เนื้อหาครอบคลุม เรียนรู้ เทคนิค และวิธีการสื่อสารกับสื่อมวลชนในภาวะวิกฤต เพื่อรักษาชื่อเสียงขององค์กร
  • กรณีศึกษาการบริหารชื่อเสียงองค์กรในระดับนานาชาติ เนื้อหาครอบคลุม กรณีศึกษาจากทั่วโลก เมื่อองค์กรดำเนินการผิดพลาด เรียนรู้แนวทางการบริหารและจัดการในวิถึใหม่แห่งการสื่อสาร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

Mr. Wee Soo Cheang (วี ซู เชียง) ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารมวลชน และคร่ำหวอดด้านสื่อสารมวลชนมา กว่า 2 ทศวรรษ ตลอดจนเป็นผู้บรรยายและจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อบริหารประเด็นและภาวะวิกฤต

คุณวี ซู เชียง เริ่มต้นการทำงานที่หนังสือพิมพ์ Straits Times หนังสือพิมพ์ชื่อดังของประเทศสิงคโปร์ ต่อจากนั้น ได้มาร่วมงานกับหนังสือพิมพ์ The Nation ของไทย ด้วยตำแหน่ง Features Editor ตลอดจนได้มีโอกาสร่วมงานกับวิทยุเนชั่น

นอกจากนี้ คุณ วี ซู เชียง ยังเป็นนักข่าวพิเศษให้กับสถานีโทรทัศน์ CNBC นอกจากนี้ คุณวี ซู เชียง ยังมีประสบการณ์ในการบริหารงานประชาสัมพันธ์ในฐานะที่ปรึกษาในองค์กรระดับนานาชาติอย่าง Weber Shandwick หนึ่งในบริษัทที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และ World Health Organization

ปัจจุบัน คุณ วี ซู เชียง เป็นผู้จัดฝึกอบรมด้านเทคนิคการติดต่อสื่อสารกับสื่อมวลชนให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ การบินไทย บริษัทท่าอากาศยานไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพลังงาน สถาบันการเงินต่างๆ อาทิ ไทยธนาคาร บริษัทในกลุ่มพลังงาน อาทิ ยูโนแคล ไทยออยล์ บ้านปู เป็นต้น รวมทั้ง ร่วมในทีมของ Environment Resources Management (ERM) ในการจัดทำแผนการสื่อสารการตลาดแก่โครงการ Time-Of-Use (TOU) และ Project Leader ในการจัดทำแผนงานสื่อสารในภาวะวิกฤต (Crisis Communication) ให้แก่บริษัท Advance Agro Plc.

กำหนดการ

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน และรับเอกสาร
09.00-12.00 น. การบริหารชื่อเสียงขององค์กร

12.00 เสร็จสิ้นการอบรม

ค่าใช้จ่าย

หลักสูตรนี้มีค่าใช้จ่าย

สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครและค่าใช้จ่ายได้ที่นี่


Message us