3, 10 กรกฎาคม 2558 : ทำอย่างไรให้องค์กรเป็น ข่าว อย่างมืออาชีพ

เศรษฐกิจถดถอย องค์กรไม่มีงบ จะทำอย่างไรดี
หัวใจสำคัญของการสร้างชื่อเสียง หรือ “ข่าวดี” ให้แก่องค์กร ควรเริ่มต้นจากตรงไหน
โจทย์ของงานพีอาร์ นอกจากต้องสร้างชื่อและควรเสริมแบรนด์ ควรทำอย่างไร
ประเด็นแบบไหน กิจกรรมอะไร ที่จะเป็นที่สนใจของสื่อมวลชน ณ ปัจจุบัน

ค้นหาคำตอบได้ในหลักสูตร ทำอย่างไรให้องค์กรเป็น ข่าว อย่างมืออาชีพ

ท่ามกลางกระแสการแข่งขันเชิงธุรกิจภายใต้สภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยและวิกฤติ ทำให้หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างปรับตัวเพื่อให้สามารถอยู่รอดและเติบโตต่อไปได้ ขณะเดียวกันองค์กร ก็ต้องการการเติบโตขององค์กรทั้งในแง่การดำเนินงานด้านธุรกิจและยอดขาย หนึ่งในกลยุทธ์สำคัญในการช่วยผลักดันและขับเคลื่อนธุรกิจขององค์กรนั่นคือ งานเผยแพร่ข่าวองค์กร (Publicity) เมื่อดำเนินการอย่างมีแบบแผนและกลยุทธ์แล้ว จะกลายเป็นเครื่องมือที่ทรงอนุภาพทั้งในแง่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการดำเนินธุรกิจ

งานเผยแพร่ข่าวองค์กร (Publicity) เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ การตลาด และเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร เกิดขึ้นจาก 4 แนวทางหลัก ได้แก่ การวางแผนสื่อสาร การสื่อสารเพื่อส่งเสริมแบรนด์ การสร้างสรรค์ประเด็นข่าว การสร้างสรรค์กิจกรรมประชาสัมพันธ์อันเกี่ยวเนื่องกับสื่อมวลชน อาทิ การจัดงานแถลงข่าว การสัมภาษณ์พิเศษ การจัดสัมภาษณ์กลุ่ม การสัมภาษณ์พิเศษ เป็นต้น

หลักสูตรนี้ จะช่วยให้นักสื่อสารเข้าใจถึงความสำคัญและแนวทางของการวางแผนสื่อสาร การสื่อสารแบรนด์ การสร้างสรรค์ประเด็นข่าว การจัดกิจกรรมสื่อมวลชนในรูปแบบต่างๆ อย่างมืออาชีพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการข่าวของสื่อมวลชน พร้อมการฝึกปฏิบัติเพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์

  1. หลักสูตรนี้ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการวางแผนสื่อสาร การสื่อสารเพื่อส่งเสริมแบรนด์ นำไปสู่การเผยแพร่ข่าวองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการสร้างสรรค์ประเด็นข่าว การนำเสนอ การติดตามข่าว และการสร้างสรรค์กิจกรรมประชาสัมพันธ์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสื่อมวลชนและสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างองค์กร ผู้บริหาร และสื่อมวลชน รวมทั้งให้สื่อมวลชนสนใจเข้าร่วมและนำข่าวไปเผยแพร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กลุ่มเป้าหมาย

หลักสูตรนี้ ได้รับการออกแบบเนื้อหาเหมาะสำหรับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสาร / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ / ฝ่ายการตลาด / อาจารย์ประจำสถาบันการศึกษา / ประชาชนทั่วไปที่สนใจ ที่ไม่มีความรู้ หรือมีประสบการณ์การทำงานโดยตรง ระหว่าง 0-5 ปี

วัน เวลา และสถานที่

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
เวลา 09.00-16.00 น.

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
เวลา 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรม โนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ

โครงสร้างเนื้อหาการอบรมสัมมนา

การสื่อสารเพื่อส่งเสริมแบรนด์ (Communication for Branding)

  • เนื้อหาครอบคลุม การสร้างและพัฒนาแบรนด์หรือตราสินค้า ด้วยงานสื่อสาร สร้างความเชื่อมั่น เชื่อถือ และศรัทธา ให้เกิดขึ้นในกลุ่มเป้าหมาย

การวางแผนประชาสัมพันธ์สนับสนุนการดำเนินธุรกิจ (Communication Plan for Business)

  • เนื้อหาครอบคลุม แนวคิด และการวางแผนประชาสัมพันธ์สนับสนุนการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างการเจริญเติบโตขององค์กร การกำหนดรูปแบบ โครงสร้าง ข้อความหลัก และกิจกรรมการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ สู่กลุ่มเป้าหมายอย่างรอบด้าน พร้อมกรณีศึกษา

การสร้างสรรค์ประเด็นข่าว การเขียนพาดหัวข่าว การสร้างข้อความหลักเพื่อการสื่อสาร (PR Writing)

  • 
เนื้อหาครอบคลุม แนวคิดและการสร้างสรรค์ข้อความ ถ้อยคำ การสรรหาและสร้างประเด็นการสื่อสารให้เป็นที่สนใจแก่สื่อมวลชน พร้อมกรณีศึกษา

การจัดงานแถลงข่าว การจัดสัมภาษณ์กลุ่ม หรือ การจัดสัมภาษณ์พิเศษ และการจัดกิจกรรมพิเศษ (Press Event Management)

  • 
เนื้อหาครอบคลุม แนวคิดและการบริหารการจัดงานแถลงข่าว สัมภาษณ์กลุ่ม และสัมภาษณ์พิเศษ รูปแบบ วิธีการ ขั้นตอน และเทคนิคในการบริหารจัดการให้ประสบความสำเร็จ

คณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

Parinya-bwคุณปริญญา ชุมรุม เป็นผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการสื่อสารการตลาดให้แก่หน่วยงานต่างๆ อาทิ ศูนย์พัฒนาการค้า-การลงทุนแผนใหม่ (ITDC) นาโนเซิร์ช ดรีมเบส อินเตอร์แอ็คทีฟ และอดีต ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

 

 

Wipavaris Ketpama 3-bwคุณวิภาวริศ เกตุปมา กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฟว์ดี คอมมิวนิเคชั่น จำกัด บริษัทที่ปรึกษาการประชาสัมพันธ์ TOP TEN Public Relations Agency จัดอันดับโดยนิตยสาร Positioning ให้บริการด้านการสื่อสาร การตลาด กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ให้แก่กลุ่มสินค้าอุปโภคและบริโภคชั้นนำ อาทิ แสนสิริ Hagen Daz Bucher Subaru เป็นต้น

 

 

 

sonaka-bwคุณรภัสสรณ์ ชมกลิ่น กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวรี พีอาร์ จำกัด บริษัทที่ปรึกษาการประชาสัมพันธ์ ให้บริการด้านการสื่อสาร การตลาด กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ให้แก่กลุ่มสินค้าชั้นนำ อาทิ Pepsi กรมการท่องเที่ยว Spa Life ร้านอาหารตะลิงปิง เป็นต้น

 

 

 

กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

08.30-09.00 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร
09.00-10.30 น. การสื่อสารเพื่อสร้างสรรค์หรือส่งเสริมแบรนด์

10.30-10.45 น. รับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น. การวางแผนประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น. การฝึกปฏิบัติการวางแผนสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจ กลุ่มสินค้าอุปโภค เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านการตลาด

14.30-14.45 น. รับประทานอาหารว่าง

14.45-16.00 น. การฝึกปฏิบัติการวางแผนสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อองค์กร
กลุ่มหน่วยงานและองค์กร เพื่อสร้างการรู้จักและภาพลักษณ์

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

08.30-09.00 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร
09.00-10.30 น. การสร้างสรรค์ประเด็นข่าว การเขียนพาดหัวข่าวหรือข้อความหลัก

10.30-10.45 น. รับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น. การฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์ประเด็นข่าว การเขียนพาดหัวข่าวหรือข้อความหลัก

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น. การจัดงานแถลงข่าว การจัดสัมภาษณ์กลุ่ม การจัดสัมภาษณ์พิเศษ

14.30-14.45 น. รับประทานอาหารว่าง

14.45-16.00 น. การฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมพิเศษ

ค่าใช้จ่าย

หลักสูตรนี้มีค่าใช้จ่าย

สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครและค่าใช้จ่ายได้ที่นี่


Message us