3 ตุลาคม 2557 : การวางแผนสื่อสารเชิงกลยุทธ์ และกำหนดโครงร่างการนำเสนออย่างเป็นระบบ สำหรับธุรกิจสุขภาพและไลฟสไตล์ (Strategic Communication Planning and Presentation Technique : Workshop)

การเริ่มต้นด้วยแผนงานที่ดี ย่อมส่งผลลัพธ์ปลายทางที่ดีเป็นไปตามเป้าประสงค์ และการกำหนดโครงร่างนำเสนออย่างเหมาะสม จะช่วยให้นักสื่อสารนำเสนอแผนงานต่อผู้บริหารได้อย่างมืออาชีพ

การวางแผนสื่อสารเชิงกลยุทธ์ ถือเป็นกิจกรรมที่ได้รับการยอมรับและนำมาใช้ในการทำงานประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวาง การวางแผนเชิงกลยุทธ์สื่อสารให้ความสนใจกับการเสริมสร้างพลังความสามารถของผู้ทำงานประชาสัมพันธ์ต่อการสร้างการรับรู้และการยอมรับองค์การจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆอย่างรวดเร็ว รวมทั้งสามารถเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันการติดตามประเมินผลการดำเนินการอย่างเป็นระบบเชื่อถือได้ นับเป็นข้อมูลปัจจัยนำเข้าที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการวางแผนงาน

นอกจากนี้ การนำเสนอแผนงานสื่อสารอย่างมืออาชีพ จะใช้ให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจ เข้าใจ และประทับใจได้เป็นอย่างดี โดยหลักสูตรนี้ จะเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้ทั้งจุดเด่นและจุดด้อยของคุณในการนำเสนองาน การวิเคราะห์ลักษณะผู้ฟัง การวางแผนและสร้างเรื่องราวในการนำเสนอ เทคนิคการใช้สื่อต่างๆ การใช้คำพูดเพื่อโน้มน้าวใจผู้ฟัง พร้อมฝึกทักษะการนำเสนอโดยใช้ทั้งการพูด และภาษากาย เพื่อสร้างสรรค์การนำเสนอของคุณให้โดนใจผู้ฟัง และสร้างความเป็นต่อในโลกธุรกิจ

หลักสูตรนี้ เป็นการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติจึงมุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ การประยุกต์ใช้ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา ซึ่งอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ควบคู่ไปกับการให้คำแนะนำจากคณะวิทยากรทั้งในด้านการวางแผน กลยุทธ์ รูปแบบการสื่อสาร และเทคนิคนำเสนอ อันนำไปสู่การประยุกต์ปรับใช้ในการทำแผนงานสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ความรู้และสร้างประสบการณ์ด้านการวางแผนสื่อสารเชิงกลยุทธ์ ผ่านการฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาอันเป็นประโยชน์
  2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาทักษะการนำเสนอของนักการสื่อสารนำสู่ไปผลสัมฤทธิในการดำเนินงานขององค์กรต่อไปในอนาคต

กลุ่มเป้าหมาย

หลักสูตรนี้ ได้รับการออกแบบเนื้อหาเหมาะสำหรับ ฝ่ายสื่อสาร / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ / ฝ่ายการตลาด / อาจารย์ประจำสถาบันการศึกษา / ประชาชนทั่วไปที่สนใจ ซึ่งอยู่ในกลุ่มธุรกิจดังต่อไปนี้
ธุรกิจสุขภาพ ได้แก่ โรงพยาบาล สถานพยาบาล คลินิก ทั้งด้านการรักษาและความงาม เป็นต้น
ธุรกิจไลฟสไตล์ ได้แก่ โรงแรม ศูนย์การค้า ร้านอาหาร สปา และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ตอบสนองต่อรูปแบบและการใช้ชีวิตในประจำวันทั้งในด้านการใช้งานและภาพลักษณ์

วัน เวลา และสถานที่อบรมสัมมนา

วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2557
เวลา 09.00-16.00 น.
ณ โรงแรม โนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ

โครงสร้างเนื้อหาการอบรมสัมมนา

การวางแผนสื่อสารเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจสุขภาพและไลฟสไตล์ ประจำปี 2558

  • เนื้อหาครอบคลุม กระบวนการคิด วิเคราะห์ วางแผนงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และองค์กรได้ พร้อมกับกรณีศึกษาตัวอย่างของการวางแผนสื่อสารอย่างครอบคลุมและรอบด้าน

เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ

  • เนื้อหาครอบคลุม หลักและทักษะการนำเสนองาน การวางแผนและการสร้างเรื่องราวในการนำเสนอ อาทิ การเตรียมนำเสนอ การวางโครงสร้างนำเสนอด้วยเทคนิค 4P และการนำเสนอ เป็นต้น

การแบ่งกลุ่มฝึกปฎิบัติ โดยจำแนกตามธุรกิจของผู้เข้าอบรม

  • รูปแบบ เป็นการฝึกปฏิบัติการวางแผนสื่อสารเชิงกลยุทธ์และนำเสนอ โดยแบ่งผู้เข้าอบรมสัมมนาออกเป็น 3 กลุ่มฝึกปฏิบัติ โดยมอบหมายให้แต่ละกลุ่มดำเนินการตามโจทย์ที่ได้กำหนดให้ และนำเสนอแผนงานดังกล่าวในตอนท้าย พร้อมรับข้อเสนอแนะด้านการวางแผนสื่อสารเชิงกลุยทธ์และการนำเสนอ อันนำไปสู่การประยุกต์ปรับใช้ในการทำแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต

คณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณวิภาวริศ เกตุปมา กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฟร์ดี คอมมูนิเคชั่น จำกัด บริษัทที่ปรึกษาการประชาสัมพันธ์ TOP TEN Public Relations Agency จัดอันดับโดยนิตยสาร Positioning

ศ.ดร. ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านวาทวิทยา การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ การวางแผนสื่อสารด้านสุขภาพและอนามัย และท่านยังเป็นวิทยากรที่ปรึกษา John Robert Powers และกรรมการตัดสินรางวัลสำคัญด้านสื่อสารมวลชนหลายรางวัล

กำหนดการ

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน รับประทานอาหารว่าง และรับเอกสาร
09.00-10.30 น. การวางแผนสื่อสารเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจสุขภาพและไลฟสไตล์ ประจำปี 2558 วิทยากรโดย คุณวิภาวริศ เกตุปมา กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฟร์ดี คอมมูนิเคชั่น จำกัด

10.30-10.45 น. รับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น. เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ วิทยากรโดย ศ.ดร.ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์ ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านวาทวิทยา การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.45 น. การฝึกปฏิบัติการวางแผนสื่อสารเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจสุขภาพและไลฟสไตล์ คณะวิทยากรโดย คุณวิภาวริศ เกตุปมา และศ.ดร.ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์

14.45-15.00 น. รับประทานอาหารว่าง

15.00-15.40 น. การฝึกปฏิบัติการนำเสนอแผนสื่อสารเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจสุขภาพและไลฟสไตล์ คณะวิทยากรโดย คุณวิภาวริศ เกตุปมา และศ.ดร.ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์
15.40-16.00 น. การให้คำแนะนำด้านการวางแผนสื่อสารและการนำเสนอแผนสื่อสาร โดยคณะวิทยากร อภิปราย ตอบคำถาม และสรุป
16.00 น. เสร็จสิ้นการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติ

ค่าใช้จ่าย

หลักสูตรนี้มีค่าใช้จ่าย

Message us