29 ตุลาคม 2557 : บัญชีที่ควรรู้สำหรับผู้จัดการ ที่ไม่ใช่นักบัญชี (Accounting for non-Accountants for MANAGER)

บัญชี เรื่องราวที่มักถูกมองข้าม เหมือนจะเป็นเรื่องยาก และไม่อยู่ในความรับผิดชอบ ถึงเวลาที่ผู้จัดการจะต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่องบัญชี เพราะจะช่วยในการดำเนินธุรกิจได้มากกว่าที่คุณคิด และสัมพันธ์กับการทำงานในทุกส่วน ทั้งการสื่อสาร การพัฒนาธุรกิจ การบริหารธุรกิจ อันส่งผลต่อการเติบโตขององค์กร

หลายครั้งในการวางแผนธุรกิจ การดำเนินงานพัฒนาธุรกิจ หรือการวางแผนสื่อสารด้านการลงทุนของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ จำเป็นต้องอาศัยข้อมูล ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับ บัญชี อย่างรอบด้าน ดังนั้น การพัฒนาองค์ความรู้ และเสริมศักยภาพด้านความรู้ แนวทางการบริหารและการนำข้อมูลมาใช้อย่างถูกต้อง จึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินงาน เพื่อให้องค์กรสามารถเติบโตและแข่งขันในโลกธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร บัญชีที่ควรรู้ ที่ไม่ใช่นักบัญชี จะช่วยให้ผู้จัดการเข้าใจและเตรียมพร้อมรับกับสภาวการณ์การแข่งขัน เพื่อให้สามารถนำข้อมูลด้านบัญชีมาประกอบการกำหนดกลุยทธ์และปฏิบัติงานได้อย่างถูกทิศทาง สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพเศรษฐกิจที่กำลังจะก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับงานด้านบัญชี งบการเงิน ดัชนีทางการเงิน ภาษี ที่จำเป็นต่อการวางแผนและบริหารจัดการด้านธุรกิจขององค์กร นำไปสู่แนวทางในการดำเนินธุรกิจได้อย่างอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กลุ่มเป้าหมาย

หลักสูตรนี้ ได้รับการออกแบบเนื้อหาเหมาะสำหรับ ผู้บริหาร / ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ / ผู้จัดการฝ่ายการตลาด / ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ / ผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์ / อาจารย์ประจำสถาบันการศึกษา / ประชาชนทั่วไปที่สนใจ วัน เวลา และสถานที่

วัน เวลา และสถานที่

วันพุธที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2557
เวลา 13.00-16.00 น.
ณ โรงแรม เดวิส สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ

โครงสร้างเนื้อหาการอบรมสัมมนา

  • บัญชี เพื่อการควบคุมและการบริหารงาน เนื้อหาครอบคลุม บัญชี งบการเงิน ดัชนีทางการเงิน ที่ควรรู้ในการดำเนินธุรกิจ
  • ภาษี เพื่อการควบคุมและวางแผนธุรกิจ เนื้อหาครอบคลุม ภาษีทุกประเภทที่จำเป็นต้องรับรู้ และเทคนิคในการบริหารภาษี
  • การบริหารข้อมูลและการประยุกต์ใช้ข้อมูลบัญชีเพื่อการดำเนินงาน เนื้อหาครอบคลุม แนวคิดและแนวทางในการบริหารข้อมูลด้านบัญชี และการนำไปใช้ให้เหมาะสมกับงานแต่ละด้านที่ตนรับผิดชอบ

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณชฎาพร วี ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชี ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในการออกแบบ บริหารและวางระบบ ให้แก่หน่วยงานไทยและระดับนานาชาติ อาทิ ญี่ปุ่น อเมริกา และเดนมาร์ก ในระดับพนักงานตั้งแต่ 500-1,200 คน รวมทั้งเป็นนักเจรจาต่อรองด้านภาษีกับกรมศุลกากร และเป็นผู้ดูแล วางแผน ควบคุมสำนักงานภูมิภาคด้านบัญชี ภาษี สำหรับประเทศในอาเซียน

คุณชฎาพร มีความเข้าใจในการทำงานของแต่ละฝ่ายงานภายในองค์กร อันนำไปสู่การพัฒนาและประสานงานขัอมูลของแต่ละส่วน เพื่อให้องค์กรธุรกิจสามารถกำหนดแนวทางและการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คุณชฎาพร จบการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีด้านบัญชี บริหารธุรกิจจาก Copenhegen Business School ประเทศเดนมาร์ก และเป็นผู้ก่อตั้ง “Accounting Hub” สถาบันพัฒนานักบัญชีสู่มืออาชีพ อบรมและให้คำแนะนำแก่นักบัญชี

กำหนดการ

12.45-13.00 น. ลงทะเบียน และรับเอกสาร
13.00-16.00 น. บัญชีที่ควรรู้สำหรับผู้จัดการ
16.00 น. เสร็จสิ้นการอบรม

ค่าใช้จ่าย

หลักสูตรนี้มีค่าใช้จ่าย

สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครและค่าใช้จ่ายได้ที่นี่


Message us