26 ตุลาคม 61 : การจัดการแคมเปญสื่อสารดิจิทัลปี 2019 (2019 Digital Communication Campaign Management)

กระบวนการที่ดี ย่อมนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จ หัวใจสำคัญของการจัดการแคมเปญ นั่นคือ การออกแบบและพัฒนากระบวนการสื่อสาร โดยคำนึงถึง 3 ส่วนหลัก ได้แก่ การบริหารเนื้อหา (Content) การเลือกใช้สื่อ และการประเมินผล นำไปสู่การสร้างสมดุลระหว่างเป้าหมายกับแคมเปญอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลต่อเป้าหมายสื่อสารขององค์กรได้อย่างดีที่สุด

การพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยี ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงหลายด้านของภาคอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ สังคม และเศรษฐกิจ รวมถึงรูปแบบการสื่อสารการตลาด ช่วยให้นักสื่อสารสามารถวางแผนและจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และง่ายขึ้น แต่อาจมีความซับซ้อนมากขึ้น เพราะการจัดการข้อมูลที่มีอยู่จำนวนมากนั่นเอง

ดังนั้น การบริหารแคมเปญสื่อสารดิจิทัล หากนักสื่อสารมีความเข้าใจในกระบวนการ สามารถกำหนดเป้าหมาย ออกแบบกิจกรรมได้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย พิจารณาเลือกรูปแบบหรือผลลัพธ์ที่ต้องการชัดเจน จะช่วยให้การวางแผนและพัฒนาแคมเปญสื่อสารสัมฤทธิ์ผลและบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้ดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

หลักสูตรนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักสื่อสารทราบถึงกระบวนการคิด รูปแบบ กลวิธี กลุยทธ์ในการวางแผนแคมเปญสื่อสารดิจิทัล เพื่อให้นักสื่อสารวางแผนและจัดเตรียมแคมเปญดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กลุ่มเป้าหมาย

หลักสูตรนี้ ได้รับการออกแบบเนื้อหาเหมาะสำหรับระดับผู้จัดการ-เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายสื่อสาร / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ / ฝ่ายการตลาด / อาจารย์ประจำสถาบันการศึกษา / ประชาชนทั่วไปที่สนใจ

วัน เวลา และสถานที่

วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ

โครงสร้างเนื้อหาการอบรมสัมมนา

 1. ขั้นตอนการพัฒนาแคมเปญสื่อสาร
  1. การกำหนดเป้าหมาย
  2. การสร้างสรรค์กิจกรรม โดยพิจารณาจากกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก
  3. การกำหนดตำแหน่งและข้อความหลักสื่อสารของแบรนด์ในแคมเปญ
 2. การพัฒนาและบริหารเนื้อหา
  1. Mobile Content : Micro Moments
  2. Social Media : 3H – POEM
  3. การวางแผนเนื้อหา
  4. การกระตุ้นความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาและกลุ่มเป้าหมาย
  5. กรอบการพิจารณาและจัดการ Social Voice
 3. การเลือกใช้สื่อสำหรับแคมเปญอย่างเหมาะสม
  1. การวางแผนใช้สื่อเพื่อมุ่งเน้นสร้างปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย
  2. ชนิดของสื่อและวิธีการสื่อสารในแคมเปญอย่างเหมาะสม
  3. ระบบการวิเคราะห์และประมวลผลการใช้สื่อแบบ Programmatic
 4. การประเมินผลแคมเปญ
  1. รูปแบบการประเมินผล และวิธีการประเมินผลแต่ละรูปแบบ
  2. เครื่องชี้วัดความสำเร็จของแคมเปญ จำแนกตามวัตถุประสงค์
  3. การประเมินผลเครื่องมือ Social Media แบบเน้นที่กระบวนการ หรือ ผลลัพธ์
  4. การประเมินผลในรูปแบบอื่น ๆ

คณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณเจตน์เมริน เจตน์ระวีโชติ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารการตลาดดิจิทัล งานออกแบบและผลิตสื่อองค์กร และงานบริหารการจัดกิจกรรม บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนสื่อดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการด้าน อุปโภคบริโภค โทรคมนาคม อุตสาหกรรมยา และประกันภัย เป็นต้น

กำหนดการ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน รับประทานอาหารเช้า และรับเอกสาร
09.00-10.30 น. ขั้นตอนการพัฒนาแคมเปญการสื่อสาร
10.30-10.45 น. รับประทานอาหารว่าง
10.45-12.00 น. การพัฒนาและบริหารเนื้อหา
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น. การเลือกใช้สื่อสำหรับแคมเปญอย่างเหมาะสม
14.30-14.45 น. รับประทานอาหารว่าง
14.45-16.00 น. การประเมินผลแคมเปญ

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

หลักสูตรนี้มีค่าใช้จ่าย สามารถดาวน์โหลดข้อมูลและใบสมัครได้ที่ปุ่มด้านล่าง หรือ ข้อมูลด้านล่าง

 

 

 

หรือสมัครอบรมสัมมนาออนไลน์ได้ที่ปุ่มด้านล่าง

 

 

 

Message us