25-26 ตุลาคม 61 : ทิศทางการสื่อสารปี 2019 (Communication Trend in the Year 2019)

ฟิลลิป คอตเลอร์ กล่าวว่า ภายใน 5 ปี หากคุณยังคงดำเนินธุรกิจแบบเดิมเหมือนปัจจุบัน ธุรกิจของคุณก็ยากที่จะตามทันคู่แข่ง เช่นเดียวกัน พฤติกรรมผู้บริโภค รูปแบบและเครื่องมือการสื่อสารก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น นักสื่อสารจำเป็นต้องเรียนรู้และปรับตัวให้เท่าทันสถานการณ์และบริบทที่เปลี่ยนไป เพื่อสร้าง-รักษา-พัฒนาเป้าหมายขององค์กรได้อย่างดีที่สุด

ช่วง 3 ปีที่ผ่าน การพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยี ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงหลายด้านของภาคอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ สังคม และเศรษฐกิจ หลายหน่วยงานต่างปรับตัวและพัฒนาการดำเนินงานให้สอดคล้องกับวิถีที่เปลี่ยนไป และไม่ใช่แต่เพียงองค์กรเท่านั้น ภาคประชาชนหรือผู้บริโภคเอง ก็เกิดการปรับเปลี่ยนวิธีคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมไปด้วยเช่นกัน

ในฐานะนักสื่อสารและการตลาด จึงจำเป็นต้องเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ภายในปี 2020 อันเป็นผลจาก 1) เทคโนโลยีที่ฉลาดขึ้น (Smart Technology) ทำให้คนทั่วโลกสามารถเชื่อมต่อกันได้ ข้อมูลขนาดใหญ่ที่จำเป็นต้องคัดกรองมาใช้ประโยชน์ 2) กระแสสังคมโลก (Socialization) ความคิด ความรู้สึกเริ่มก้าวสู่ระบบสากล ไปในทิศทางเดียวกันของโลก (Global Citizens) ขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจสู่ Weconomics อันเป็นผลจากการเติบโตของกลุ่มธุรกิจขนาดกลาง-เล็ก กลุ่มสตาร์ทอัพ และรูปแบบของ Crowdfunding การให้ความสำคัญต่อพาร์ทเนอร์ธุรกิจจะเพิ่มมากขึ้น นอกเหนือจากผู้บริโภค 3) สู่สามัญ ความต้องการวิถีท้องถิ่น วัฒนธรรมดั้งเดิม งานศิลป-หัตถกรรม เพิ่มขึ้น ผลักดันให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม พัฒนาผลผลิตให้ดียิ่งขึ้น ปลอดภัยและมีคุณภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้สู่ยุค mEducation เรียนระบบออนไลน์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ 4) ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การพัฒนาระบบสุขภาพเน้นการป้องกันและดูแลมากกว่าการรักษา โดยพัฒนาระบบตรวจและติดตามสุขภาพบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงภาคธุรกิจจะให้ความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กรโดยให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข สร้างสมดุลทั้งชีวิตส่วนตัวและทำงาน โดยมีตัวแปรสำคัญคือ ความสุข นั่นเอง

ดังนั้น การเรียนรู้และเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งวิธีการและเครื่องมือการสื่อสารและการตลาด จึงเป็นสิ่งที่นักการสื่อสารและการตลาด จำเป็นต้องเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

วัตถุประสงค์

หลักสูตรนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักสื่อสารทราบถึงกระบวนการคิด รูปแบบ กลวิธี กลุยทธ์ในการสื่อสาร การตลาด และพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อให้นักสื่อสารวางแผนและจัดเตรียมแผนการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กลุ่มเป้าหมาย

หลักสูตรนี้ ได้รับการออกแบบเนื้อหาเหมาะสำหรับระดับผู้จัดการ-เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายสื่อสาร / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ / ฝ่ายการตลาด / อาจารย์ประจำสถาบันการศึกษา / ประชาชนทั่วไปที่สนใจ

วัน เวลา และสถานที่

วันที่ 25-26 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ

โครงสร้างเนื้อหาการอบรมสัมมนา

 1. พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล (Consumer Insight 2019)
  1. ความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้บริโภคปัจจุบัน-อนาคต เพื่อนำไปสู่การสร้างและพัฒนากลยุทธ์การสื่อสาร สร้างความพึงพอใจ และค้นหาทางแก้ไขความคิด ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจ ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 2. การพัฒนาและแนวโน้มทิศทางเนื้อหา (Content) ปี 2019
  1. แนวคิดและการออกแบบเนื้อหา
  2. การพัฒนาเนื้อหาเพื่อการสื่อสาร
  3. ทิศทางเนื้อหาที่น่าสนใจในปี 2019
 3. การบริหารงานข่าวปี 2019 (2019 Publicity Management)
  1. แนวคิดและหลักการบริหารงานข่าว
  2. เทคนิคการเขียนข่าวอย่างไรให้โดนใจสื่อ
  3. เทคนิคการขายงานอย่างไรให้สื่อมวลชนสนใจ (Media Pitching)
  4. เทคนิคการจัดงานแถลงข่าวให้ได้ใจสื่อมวลชน
 4. การพัฒนาเครื่องมือสื่อสารยุคดิจิทัล ปี 2019 (2019 Communication Tools)
  1. แนวคิดการบริหารเครื่องมือสื่อสารยุคดิจิทัลที่น่าจับตามอง
  2. ภาพรวมและการประยุกต์ใช้เครื่องมือสื่อสารในกลุ่มต่างๆ
   1. Mobility
   2. Social
   3. Cloud
   4. Big Data
  3. กรณีศึกษาการใช้เครื่องมือสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ
 5. การจัดการแคมเปญสื่อสารดิจิทัลปี 2019 (2019 Digital Communication Campaign)
  1. ขั้นตอนการพัฒนาแคมเปญสื่อสารดิจิทัล
  2. การพัฒนาและบริหารเนื้อหา
  3. การเลือกใช้สื่อสำหรับแคมเปญอย่างเหมาะสม
  4. การประเมินผลแคมเปญ

คณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณพงศ์วิชญ์ คงเจริญ ครีเอทีฟและนักวางกลยุทธ์ (Creative and Online Strategist) บนสื่อออนไลน์ หนึ่งในผู้สร้างความสำเร็จและนิยมของ งานข่าวและเนื้อหาออนไลน์ Chill FM

คุณปริญญา ชุมรุม ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารการตลาดให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ อาทิ ศูนย์พัฒนาการค้า-การลงทุนแผนใหม่ (ITDC) นาโนเซิร์ช คลาวด์ไนน์ เวิลด์ไวด์ และอดีต ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผศ.ดร. วราภรณ์ ฉัตราติชาต ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรม เหมืองแร่ พลังงาน การเมืองและประกันชีวิต

คุณนิพนธ์ แสงธีระพานิชย์ ผู้ก่อตั้ง 2 3 Perspecetive และกรรมการผู้จัดการ Digital Groove ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้าน Digital Transformation กว่า 10 ปี ในฐานะนักปั้นแอพพลิเคชั่น การสื่อสารออนไลน์สู่ออฟไลน์ การใช้กลยุทธ์แบบ Omni Channel ห้แก่ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs), บริษัทเอกชนขนาดใหญ่ หน่วยภาครัฐและองค์กรไม่แสวงหากำไร

คุณเจตน์เมริน เจตน์ระวีโชติ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารการตลาดดิจิทัล งานออกแบบและผลิตสื่อองค์กร และงานบริหารการจัดกิจกรรม บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนสื่อดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการด้าน อุปโภคบริโภค โทรคมนาคม อุตสาหกรรมยา และประกันภัย เป็นต้น

กำหนดการ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน รับประทานอาหารเช้า และรับเอกสาร
09.00-10.30 น. พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Insight 2019) วิทยากรโดย คุณพงศ์วิชญ์ คงเจริญ ครีเอทีฟและนักเขียนสร้างเทรนด์ (Trend Setting Writer) บนสื่อออนไลน์
(10.30-10.45 น. รับประทานอาหารว่าง)
10.45-12.00 น. การพัฒนาและแนวโน้มทิศทาง เนื้อหา (Content) ปี 2019 วิทยากรโดย คุณปริญญา ชุมรุม ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารการตลาดให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น. การบริหารงานข่าวปี 2019 (2019 Publicity Management) วิทยากรโดย ผศ.ดร. วราภรณ์ ฉัตราติชาต ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์
(14.30-14.45 น. รับประทานอาหารว่าง)
14.45-16.00 น. การพัฒนาเครื่องมือสื่อสารยุคดิจิทัล ปี 2019 (2019 Communication Tools) วิทยากรโดย คุณนิพนธ์ แสงธีระพานิชย์ ผู้ก่อตั้ง 2 3 Perspecetive และกรรมการผู้จัดการ Digital Groove

* กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

กำหนดการ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561

วิทยากรโดย คุณเจตน์เมริน เจตน์ระวีโชติ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารการตลาดดิจิทัล งานออกแบบและผลิตสื่อองค์กร และงานบริหารการจัดกิจกรรม บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนสื่อดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการด้าน อุปโภคบริโภค โทรคมนาคม อุตสาหกรรมยา และประกันภัย เป็นต้น

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน รับประทานอาหารเช้า และรับเอกสาร
09.00-10.30 น. ขั้นตอนการพัฒนาแคมเปญการสื่อสาร
10.30-10.45 น. รับประทานอาหารว่าง
10.45-12.00 น. การพัฒนาและบริหารเนื้อหา
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น. การเลือกใช้สื่อสำหรับแคมเปญอย่างเหมาะสม
14.30-14.45 น. รับประทานอาหารว่าง
14.45-16.00 น. การประเมินผลแคมเปญ

* กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

หลักสูตรนี้มีค่าใช้จ่าย สามารถดาวน์โหลดข้อมูลและใบสมัครได้ที่ปุ่มด้านล่าง หรือ ข้อมูลด้านล่าง

 

 

 

หรือสมัครอบรมสัมมนาออนไลน์ได้ที่ปุ่มด้านล่าง

 

 

 

Message us