24 ตุลาคม 61 : กลยุทธ์การตลาดและการสื่อสารในธุรกิจ B2B ยุค 4.0 (B2B Communication 4.0)

เมื่อโลกดิจิทัล เข้ามามีบทบาทต่อการตลาดและการสื่อสารมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ B2B ถึงเวลานักสื่อสารธุรกิจ B2B ต้องปรับตัว ผสานแนวคิดการสื่อสาร-ความสัมพันธ์-ประสบการณ์ ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อมัดใจกลุ่มลูกค้าที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงให้ดียิ่งขึ้น

สินค้าหรือบริการประเภท B2B นั้น ส่วนใหญ่ซับซ้อนกว่าสินค้าหรือบริการที่ขายให้แก่ผู้บริโภคโดยทั่วไป หรือ B2C มักจะต้องใช้รูปแบบการสื่อสารระหว่างบุคคลใเบื้องต้น เพื่อสร้างความเข้าใจหรือปรับรูปแบบสินค้าหรือบริการให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมของลูกค้า

ในแง่การสื่อสารของธุรกิจ B2B นั้น หัวใจสำคัญคือ การสร้างความเชื่อมั่นและความเป็นมืออาชีพในธุรกิจนั้น ๆ ควบคู่ไปกับการพัฒนาความสัมพันธ์และบริหารความสัมพันธ์ทั้งในระดับบุคคลและองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัจจุบัน การพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยี ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงหลายด้านของภาคอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ สังคม และเศรษฐกิจ รวมถึงรูปแบบการสื่อสารการตลาด ช่วยให้นักสื่อสารสามารถวางแผนและจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และง่ายขึ้น

ดังนั้น หลักสูตร กลยุทธ์การตลาดและการสื่อสารในธุรกิจ B2B ยุค 4.0 จะช่วยให้นักสื่อสารมีความเข้าใจในกระบวนการ สามารถกำหนดเป้าหมาย ออกแบบกิจกรรมสื่อสารและการตลาดได้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย นำไปสู่ผลสัมฤทธิ์และบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้ดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

หลักสูตรนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักสื่อสารทราบถึงกระบวนการคิด รูปแบบ กลวิธี กลุยทธ์ในการบริหารสื่อสารและการตลาดสำหรับธุรกิจ B2B เพื่อให้นักสื่อสารวางแผนและจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กลุ่มเป้าหมาย

หลักสูตรนี้ ได้รับการออกแบบเนื้อหาเหมาะสำหรับระดับผู้จัดการ-เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายสื่อสาร / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ / ฝ่ายการตลาด / อาจารย์ประจำสถาบันการศึกษา / ประชาชนทั่วไปที่สนใจ

วัน เวลา และสถานที่

วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ

โครงสร้างเนื้อหาการอบรมสัมมนา

 1. กลยุทธ์การตลาดและการสื่อสารในยุคดิจิทัล
  1. แนวคิดและหลักการตลาดและการสื่อสาร
  2. การกำหนดและเข้าใจลูกค้าเป้าหมาย
 2. การบริหารและจัดการ Customer Journey
  1. การวิเคราะห์และประเมิน Customer Journey
  2. การวิเคราะห์ปัญหาของลูกค้า หรือเห็นถึงโอกาสของคุณ ด้วย Customer Journey
  3. การบริหารจัดการตลาดและการสื่อสาร ด้วย Customer Journey
 3. การสร้างความสัมพันธ์แบบ B2B
  1. แนวคิดและหลักการตลาดเชิงสัมพันธ์ (Relationship Marketing) และการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM)
  2. การพัฒนารูปแบบการสื่อสารและการตลาด โดยใช้หลักการตลาดเชิงสัมพันธ์ และการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
  3. กรณีศึกษาการสร้างความสัมพันธ์แบบ B2B
 4. เทคนิคการสื่อสารการตลาดบูรณาการในธุรกิจ B2B
  1. เรียนรู้เครื่องมือและการเลือกใช้เครื่องมือแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม อาทิ Personal Selling – Direct Marketing – Sales Promotion – Event & Sponsorship – Public Relations & Advertising
  2. กรณีศึกษา การใช้ IMC Tools ในการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าผ่าน Relationship Marketing Campaign

คณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณปริญญา ชุมรุม ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารการตลาดให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ อาทิ ศูนย์พัฒนาการค้า-การลงทุนแผนใหม่ (ITDC) นาโนเซิร์ช คลาวด์ไนน์ เวิลด์ไวด์ และอดีต ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

กำหนดการ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน รับประทานอาหารเช้า และรับเอกสาร
09.00-10.30 น. กลยุทธ์การตลาดและการสื่อสารในยุคดิจิทัล
10.30-10.45 น. รับประทานอาหารว่าง
10.45-12.00 น. การบริหารและจัดการ Customer Journey
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น. การสร้างความสัมพันธ์แบบ B2B
14.30-14.45 น. รับประทานอาหารว่าง
14.45-16.00 น. เทคนิคการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการในธุรกิจ B2B

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

หลักสูตรนี้มีค่าใช้จ่าย สามารถดาวน์โหลดข้อมูลและใบสมัครได้ที่ปุ่มด้านล่าง หรือ ข้อมูลด้านล่าง

 

 

 

หรือสมัครอบรมสัมมนาออนไลน์ได้ที่ปุ่มด้านล่าง

 

 

 

Message us