19, 26 มิถุนายน 2558 : การวิเคราะห์เชิงธุรกิจและจัดการความคิดบุคคล

จุดเริ่มต้นของความสำเร็จ เริ่มจากความเข้าใจ คิดวิเคราะห์เชิงธุรกิจและการสื่อสารขององค์กร
จุดเริ่มต้นของความสำเร็จของนักสื่อสาร คือ การบริหารความคิดและจิตของตนเอง ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการความคิด เรียนรู้ที่จะเข้าใจและเข้าถึงผู้อื่น เพื่อผลสัมฤทธิ์ของการสื่อสาร

ค้นหาคำตอบได้ในหลักสูตร การวิเคราะห์สถานการณ์และจัดการความคิดบุคคล

เรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์สภาพธุรกิจและการแข่งขัน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการวางแผนสื่อสารสนับสนุนการดำเนินธุรกิจขององค์กร ควบคู่ไปกับการสื่อสารด้วยจิตภาษา “สั่งสมอง” หรือ Neuro-Linguistic Programing เพื่อเข้าใจตนเองและผู้อื่น พร้อมด้วยศาสตร์แห่งการบริหารความคิดและนิสัย เทคนิคบริหารความสัมพันธ์และบุคคล นำไปสู่การโน้มน้าวใจ สร้างทัศนคติเชิงบวก และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับชุมชน และบุคลากรภายใน

หลักสูตรนี้ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้และฝึกปฏิบัติ พัฒนาศักยภาพและทักษะบุคคลด้านการวิเคราะห์ อภิปรายผล รวมทั้งเรียนรู้ วิเคราะห์บุคคล ด้วยโปรแกรมจิตภาษา เพื่อบริหารบุคคลในแต่ละแบบ สื่อสารให้เหมาะสมและโน้มน้าวใจ เกิดการยอมรับ ทัศนคติที่ดีและสัมพันธภาพที่ดีงาม ทั้งในและระหว่างองค์กร นำไปสู่การวางแผนสื่อสารที่ดีต่อไป

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิด วิเคราะห์ โดยเฉพาะด้านธุรกิจและการสื่อสาร เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนและจัดการสื่อสาร นำไปสู่การเผยแพร่ข้อมูลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในแต่ละบุคคล เพื่อให้สามารถวางแผนการสื่อสาร บริหาร จัดการกลุ่มเป้าหมายหรือบุคคลประเภทต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมาย

หลักสูตรนี้ ได้รับการออกแบบเนื้อหาเหมาะสำหรับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสาร / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ / ฝ่ายการตลาด / อาจารย์ประจำสถาบันการศึกษา / ประชาชนทั่วไปที่สนใจ ที่ไม่มีความรู้ หรือมีประสบการณ์การทำงานโดยตรง ระหว่าง 0-5 ปี

วัน เวลา และสถานที่

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558
เวลา 13.00-16.00 น.

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558
เวลา 13.00-16.00 น.

ณ โรงแรม โนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ

โครงสร้างเนื้อหาการอบรมสัมมนา

การวิเคราะห์ภาพรวมธุรกิจ เพื่อการวางแผนการสื่อสาร (Business Analysis for Communication Planing)

  • เนื้อหาครอบคลุม ภาพรวมเศรษฐกิจและการแข่งขัน การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค อันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจและอุตสาหกรรมขององค์กร

การบริหารความคิดและนิสัยบุคคล (People Management)

  • 
เนื้อหาครอบคลุม แนวคิด ความหมาย และรูปแบบของโปรแกรมจิตภาษา เทคนิคการใช้ NLP เพื่อพัฒนาความคิด การโน้มน้าวจิตใจ ปรับปรุงความสัมพันธ์และส่งเสริมการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนเรียนรู้การบริหารความคิดและนิสัยบุคคลเชิงจิตวิทยา เพื่อจําแนกลักษณะและรูปแบบโดยรวมของกระบวนการคิด การกระทํา นําไปสู่การสร้างความเข้าใจ และพัฒนาแต่ละบุคคลในทิศทางที่เหมาะสม รวมทั้งให้สามารถประสานงานหรือสือสารได้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น

คณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

warapornผศ.ดร. วราภรณ์ ฉัตราติชาต ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรม เหมืองแร่ พลังงาน การเมืองและประกันชีวิต จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และโทร สาขาการประชาสัมพันธ์ และปริญญาเอก สาขาการเมือง

 

 

 

araya-bwคุณอารยา เดชานิพนธ์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทักษะสื่อสารและบริหารบุคคล อดีตผู้บริหารทรัพยากรบุคคล องค์การอนามัยโลก (WHO) ณ กรุงเจนีวา สวิสเซอร์แลนด์ และ Lucent Technologies Inc. ณ สํานักงานใหญ่สหรัฐอเมริกา และภาคพื้นเอเซีย ณ เมืองฮ่องกง

 

 

 

กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558

13.00-13.30 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร
13.30-14.30 น. การวิเคราะห์ภาพรวมธุรกิจ เพื่อวางแผนการสื่อสาร

14.30-14.45 น. รับประทานอาหารว่าง

14.45-16.00 น. การฝึกปฏิบัติกลุ่มวิเคราะห์ธุรกิจและอุตสาหกรรม เพื่อการวางแผนสื่อสาร
หมายเหตุ ไม่มีบริการอาหารกลางวัน

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558

13.00-13.30 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร
13.30-14.30 น. โปรแกรมจิตภาษา เพื่อพัฒนาความคิด การโน้มน้าวจิตใจ ปรับปรุงความสัมพันธ์และส่งเสริมการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว

14.30-14.45 น. รับประทานอาหารว่าง

14.45-16.00 น. การบริหารความคิดและนิสัยบุคคล เพื่อการสื่อสาร ประสานงาน และ
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล
หมายเหตุ ไม่มีบริการอาหารกลางวัน

ค่าใช้จ่าย

หลักสูตรนี้มีค่าใช้จ่าย

สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครและค่าใช้จ่ายได้ที่นี่


Message us