13 ตุลาคม 2559 : PR 3.0 + Branding 4.0 และการบริหารชื่อเสียงองค์กรยุคดิจิทัล

เมื่อโลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปในสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ ฐานะนักสื่อสารและการตลาด จึงจำเป็นต้องเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ อาทิ การแข่งขันเชิงธุรกิจ การบุกเบิกตลาด การเรียนรู้และเข้าใจผู้บริโภค รวมทั้งวิธีการและเครื่องมือการสื่อสารการตลาดด้วยเช่นกัน ปัจจุบัน รูปแบบการสื่อสารได้พัฒนาไปในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น การประชาสัมพันธ์ 3.0 ที่งานประชาสัมพันธ์ไม่เพียงแต่สื่อสารกับสาธารณชน ยังต้องเอาใจการตลาดและนำสื่อสังคมออนไลน์มาผสมผสานอย่างกลมกลืน หรือ การสร้างแบรนด์ยุค 4.0 ที่นำสื่อดิจิทัลมาใช้ในการสร้างการรับรู้ และบริหารจัดการแบรนด์เพิ่มมากขึ้น

banner13octนอกจากนี้ การบริหารชื่อเสียงขององค์กรในยุคดิจิทัล กลายเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากบริหารจัดการยากมากขึ้น ทั้งกองทัพสื่อมวลชน สื่อออนไลน์ และสาธารณชน จึงเป็นสิ่งที่นักสื่อสารต้องเรียนรู้

วัตถุประสงค์

หลักสูตรนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักสื่อสารทราบถึงกระบวนการคิด รูปแบบ กลวิธี กลุยทธ์ในการสื่อสาร การตลาด และบริหารภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร เพื่อให้นักสื่อสารวางแผนและจัดเตรียมแผนการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กลุ่มเป้าหมาย

หลักสูตรนี้ ได้รับการออกแบบเนื้อหาเหมาะสำหรับระดับผู้จัดการ-เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายสื่อสาร / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ / ฝ่ายการตลาด / อาจารย์ประจำสถาบันการศึกษา / ประชาชนทั่วไปที่สนใจ

วัน เวลา และสถานที่

วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559
เวลา 09.00-16.00 น.
ณ โรงแรม โนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ

โครงสร้างเนื้อหาการอบรมสัมมนา

 1. การสร้างแบรนด์ยุคดิจิทัล 4.0 (Branding 4.0 : Social Branding)
  1. แนวคิดและการบริหารแบรนด์ ปัจจุบัน-อนาคต
  2. กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ด้วยสื่อออนไลน์
 2. การประชาสัมพันธ์ 3.0 (Public Relations 3.0 : The Rise of Digital PR)
  1. ภาพรวมการประชาสัมพันธ์ อดีต-ปัจจุบัน
  2. การบริหารงานประชาสัมพันธ์
   1. การบริหารเนื้อหา
   2. การบริหารเครื่องมือบนสื่อออนไลน์ เทคนิค และวิธีการ
   3. การพัฒนาแผนประชาสัมพันธ์
   4. กรณีศึกษาตัวอย่าง การประชาสัมพันธ์
 3. การบริหารชื่อเสียงในยุคดิจิทัล (Reputation Management)
  1. การป้องกันตนเองและองค์กรจากสื่อ
  2. การสื่อสารภาวะวิกฤตเพื่อรักษาชื่อเสียง
  3. การสื่อสารกับสื่อมวลชน และการบริหารชื่อเสียงในยุคดิจิทัล

คณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

jate-smคุณเจตน์เมริน เจตน์ระวีโชติ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารการตลาดดิจิทัล งานออกแบบและผลิตสื่อองค์กร และงานบริหารการจัดกิจกรรม บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนสื่อดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการด้าน อุปโภคบริโภค โทรคมนาคม อุตสาหกรรมยา และประกันภัย เป็นต้น

 

 

 

Wipavaris Ketpama 3-bwคุณวิภาวริศ เกตุปมา ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โฟร์ดี คอมมูนิเคชั่น จำกัด บริษัทที่ปรึกษาการประชาสัมพันธ์ TOP TEN Public Relations Agency จัดอันดับโดยนิตยสาร Positioning ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนสื่อสารประชาสัมพันธ์ และการบริหารสื่อสังคมออนไลน์เชิงกลยุทธ์

 

 

 

 

ดร. เสรี วงษ์มณฑา ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท กู๊ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด บริษัทที่ปรึกษาการสื่อสารและการตลาด รางวัลกิตติคุณสังข์เงิน บุคคลดีเด่นด้านวิชาการของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

 

 

 

 

กำหนดการ วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน รับประทานอาหารว่าง และรับเอกสาร
09.00-10.30 น. การสร้างแบรนด์ยุคดิจิทัล 4.0 (Branding 4.0 : Social Branding)
วิทยากรโดย คุณเจตน์เมริน เจตน์ระวีโชติ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนสื่อดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการด้าน อุปโภคบริโภค โทรคมนาคม อุตสาหกรรมยา และประกันภัย เป็นต้น

10.30-10.45 น. รับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น. การประชาสัมพันธ์ 3.0 (Public Relations 3.0 : The Rise of Digital PR)
วิทยากรโดย คุณวิภาวริศ เกตุปมา ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โฟร์ดี คอมมูนิเคชั่น จำกัด

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น. การบริหารชื่อเสียงในยุคดิจิทัล (Reputation Management)
วิทยากรโดย ดร. เสรี วงษ์มณฑา ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท กู๊ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด บริษัทที่ปรึกษาการสื่อสารและการตลาด รางวัลกิตติคุณสังข์เงิน บุคคลดีเด่นด้านวิชาการของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

14.30-14.45 น. รับประทานอาหารว่าง

14.45-16.00 น. การบริหารชื่อเสียงในยุคดิจิทัล (Reputation Management) (ต่อ)
วิทยากรโดย ดร. เสรี วงษ์มณฑา ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท กู๊ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด บริษัทที่ปรึกษาการสื่อสารและการตลาด รางวัลกิตติคุณสังข์เงิน บุคคลดีเด่นด้านวิชาการของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ค่าใช้จ่าย

หลักสูตรนี้มีค่าใช้จ่าย

online-book

dl-dropbox      dl-mobile

aprtraining2-2016-create

aprtraining2-2016-create
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *