12-13 ตุลาคม 2559 : ทิศทางการสื่อสารยุคดิจิทัล 3+4+5 (Communication Trend 3+4+5)

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา วงการสื่อสารการตลาด เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย เป็นผลจากการพัฒนาและเติบโตด้านเทคโนโลยีต่างๆ ถึงเวลาแล้ว นักสื่อสารต้องเรียนรู้เทคนิค กลยุทธ์ วิธีการใหม่ๆ ทั้ง การประชาสัมพันธ์ยุค 3.0 การสร้างแบรนด์ยุค 4.0 กลยุทธ์การตลาด 5.0 รวมทั้งเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค เรียนรู้วิธีการจัดการปัจเจกบุคคล และบริหารชื่อเสียงองค์กร เพื่อสร้าง-รักษา-พัฒนากลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรได้อย่างดีที่สุด

ยุคสมัยแห่ง Internet of Things จะเข้ามามีบทบาทและอิทธิพลต่อทุกภาคส่วนภายในระยะเวลา 5 ปีนับจากนี้ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านเทคโนโลยี ทั้งในภาพรวมอุตสาหกรรม ธุรกิจ และการสื่อสาร หลายหน่วยงานต่างเตรียมปรับตัวและพัฒนาการดำเนินงานให้สอดคล้องกับวิถีที่เปลี่ยนไป และไม่ใช่แต่เพียงองค์กรเท่านั้น ภาคประชาชนหรือผู้บริโภคเอง ก็เกิดการปรับเปลี่ยนวิธีคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมไปด้วยเช่นกัน

oct-standy-createในฐานะนักสื่อสารและการตลาด จึงจำเป็นต้องเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ อาทิ การแข่งขันเชิงธุรกิจ การบุกเบิกตลาด การเรียนรู้และเข้าใจผู้บริโภค รวมทั้งวิธีการและเครื่องมือการสื่อสารการตลาดด้วยเช่นกัน ปัจจุบัน รูปแบบการสื่อสารได้พัฒนาไปในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น การประชาสัมพันธ์ 3.0 ที่งานประชาสัมพันธ์ไม่เพียงแต่สื่อสารกับสาธารณชน ยังต้องเอาใจการตลาดและนำสื่อสังคมออนไลน์มาผสมผสานอย่างกลมกลืน หรือ กลยุทธ์การตลาด เติบโตสู่ยุค 5.0 ที่จะต้องเข้าไปจัดการและสานสัมพันธ์ทุกกระเบียดนิ้วของชีวิตผู้บริโภค

ขณะเดียวกัน การเรียนรู้และทำความเข้าใจกลุ่มผู้บริโภค ความรู้สึก ความคิด ความต้องการ พฤติกรรม ก็เป็นสิ่งที่หลีกหนีไม่ได้ เพราะทุกคนล้วนเติบโตและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อันเนื่องมาจากการปลูกฝังความคิด ทัศนคติ และค่านิยมจากสังคมแบบไม่ทันรู้ตัว ตลอดจน การเรียนรู้ที่จะบริหารจัดการความคิดและพฤติกรรมของแต่ละบุคคล จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้นักสื่อสารสามารถออกแบบการสื่อสารให้เหมาะสมกับแต่ละปัจเจกบุคคลได้เป็นอย่างดี และท้ายที่สุด การบริหารชื่อเสียงขององค์กรในยุคดิจิทัล กลายเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากบริหารจัดการยากมากขึ้น ทั้งกองทัพสื่อมวลชน สื่อออนไลน์ และสาธารณชน

ทั้งหมดนี้ นักสื่อสารและการตลาด จะสามารถเรียนรู้ได้จากหลักสูตรที่ออกแบบมาเฉพาะ ครบทุกแง่มุม ในชื่อ หลักสูตร ทิศทางการสื่อสารยุคดิจิทัล 3+4+5 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์ในสาขาต่างๆ ไม่น้อยกว่า 20 ปี มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์

วัตถุประสงค์

หลักสูตรนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักสื่อสารทราบถึงกระบวนการคิด รูปแบบ กลวิธี กลุยทธ์ในการสื่อสาร การตลาด และบริหารภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร เพื่อให้นักสื่อสารวางแผนและจัดเตรียมแผนการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กลุ่มเป้าหมาย

หลักสูตรนี้ ได้รับการออกแบบเนื้อหาเหมาะสำหรับระดับผู้จัดการ-เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายสื่อสาร / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ / ฝ่ายการตลาด / อาจารย์ประจำสถาบันการศึกษา / ประชาชนทั่วไปที่สนใจ

วัน เวลา และสถานที่

วันที่ 12-13 ตุลาคม พ.ศ. 2559
เวลา 09.00-16.00 น.
ณ โรงแรม โนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ

โครงสร้างเนื้อหาการอบรมสัมมนา

 1. พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล (Consumer Trend)
  1. ความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้บริโภคปัจจุบัน-อนาคต
  2. เพื่อนำไปสู่การสร้างและพัฒนากลยุทธ์การสื่อสาร สร้างความพึงพอใจ และค้นหาทางแก้ไขความคิด ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจ ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 2. การบริหารความคิดและพฤติกรรมบุคคล (People Management)
  1. เทคนิคการใช้ NLP เพื่อพัฒนาความคิด การโน้มน้าวจิตใจ ปรับปรุงความสัมพันธ์และส่งเสริมการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว
  2. การบริหารความคิดและนิสัยบุคคลเชิงจิตวิทยา เพื่อจําแนกลักษณะและรูปแบบโดยรวมของกระบวนการคิด การกระทํา นําไปสู่การสร้างความเข้าใจ และพัฒนาแต่ละบุคคลในทิศทางที่เหมาะสม รวมทั้งให้สามารถประสานงานหรือสือสารได้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น
 3. กลยุทธ์การตลาด 5.0 (Marketing 5.0)
  1. ภาพรวมตลาดและการแข่งขันในปี พ.ศ.2560
  2. แนวคิดและกลยุทธ์การตลาด 5.0
  3. การพัฒนาแผนการตลาดตามแนวคิด 5.0 พร้อมกรณีศึกษา
 4. การสร้างแบรนด์ยุคดิจิทัล 4.0 (Branding 4.0 : Social Branding)
  1. แนวคิดและการบริหารแบรนด์ ปัจจุบัน-อนาคต
  2. กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ด้วยสื่อออนไลน์
 5. การประชาสัมพันธ์ 3.0 (Public Relations 3.0 : The Rise of Digital PR)
  1. ภาพรวมการประชาสัมพันธ์ อดีต-ปัจจุบัน
  2. การบริหารงานประชาสัมพันธ์
   1. การบริหารเนื้อหา
   2. การบริหารเครื่องมือบนสื่อออนไลน์ เทคนิค และวิธีการ
   3. การพัฒนาแผนประชาสัมพันธ์
   4. กรณีศึกษาตัวอย่าง การประชาสัมพันธ์
 6. การบริหารชื่อเสียงในยุคดิจิทัล (Reputation Management)
  1. การป้องกันตนเองและองค์กรจากสื่อ
  2. การสื่อสารภาวะวิกฤตเพื่อรักษาชื่อเสียง
  3. การสื่อสารกับสื่อมวลชน และการบริหารชื่อเสียงในยุคดิจิทัล

คณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.ธาตรี ใต้ฟ้าพูล ที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร การตลาด และพฤติกรรมผู้บริโภค มีประสบการณ์ในวงการกว่า 20 ปี เริ่มต้นเป็นที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ให้แก่บริษัท ลีโอแอคทิเวชั่น จำกัด (Leo Activation) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มลีโอ เบอร์เนท บริษัทตัวแทนโฆษณาระดับนานาชาติ วางแผนและดำเนินการสื่อสารการตลาด และการส่งเสริมการขายให้กับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และ เอกชน เช่น การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

 

 

araya
คุณอารยา เดชานิพนธ์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทักษะสื่อสารและบริหารบุคคล อดีตผู้บริหารทรัพยากรบุคคล องค์การอนามัยโลก (WHO) ณ กรุงเจนีวา สวิสเซอร์แลนด์ และ Lucent Technologies Inc. ณ สํานักงานใหญ่สหรัฐอเมริกา และภาคพื้นเอเซีย ณ เมืองฮ่องกง

 

 

 

Parinya-bwคุณปริญญา ชุมรุม ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารการตลาดให้แก่หน่วยงานต่างๆ อาทิ ศูนย์พัฒนาการค้า-การลงทุนแผนใหม่ (ITDC) นาโนเซิร์ช ดรีมเบส อินเตอร์แอ็คทีฟ และอดีต ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

 

 

jate-smคุณเจตน์เมริน เจตน์ระวีโชติ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารการตลาดดิจิทัล งานออกแบบและผลิตสื่อองค์กร และงานบริหารการจัดกิจกรรม บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนสื่อดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการด้าน อุปโภคบริโภค โทรคมนาคม อุตสาหกรรมยา และประกันภัย เป็นต้น

 

 

 

Wipavaris Ketpama 3-bwคุณวิภาวริศ เกตุปมา ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โฟร์ดี คอมมูนิเคชั่น จำกัด บริษัทที่ปรึกษาการประชาสัมพันธ์ TOP TEN Public Relations Agency จัดอันดับโดยนิตยสาร Positioning ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนสื่อสารประชาสัมพันธ์ และการบริหารสื่อสังคมออนไลน์เชิงกลยุทธ์

 

 

 

ดร. เสรี วงษ์มณฑา ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท กู๊ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด บริษัทที่ปรึกษาการสื่อสารและการตลาด รางวัลกิตติคุณสังข์เงิน บุคคลดีเด่นด้านวิชาการของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

 

 

 

 

กำหนดการ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน รับประทานอาหารว่าง และรับเอกสาร
09.00-10.30 น. พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล (Consumer Trend)
วิทยากรโดย ผศ.ดร.ธาตรี ใต้ฟ้าพูล ที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร การตลาด และพฤติกรรมผู้บริโภค มีประสบการณ์ในวงการกว่า 20 ปี

10.30-10.45 น. รับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น. การบริหารความคิดและพฤติกรรมบุคคล (People Management)
วิทยากรโดย คุณอารยา เดชานิพนธ์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทักษะสื่อสารและบริหารบุคคล อดีตผู้บริหาร องค์การอนามัยโลก (WHO) ณ กรุงเจนีวา สวิสเซอร์แลนด์ และ Lucent Technologies Inc. ณ สํานักงานใหญ่สหรัฐอเมริกา และภาคพื้นเอเซีย ณ เมืองฮ่องกง

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น. กลยุทธ์การตลาด 5.0 (Marketing 5.0)
วิทยากรโดย คุณปริญญา ชุมรุม ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารการตลาดให้แก่หน่วยงานต่างๆ อาทิ ศูนย์พัฒนาการค้า-การลงทุนแผนใหม่ (ITDC) นาโนเซิร์ช ดรีมเบส อินเตอร์แอ็คทีฟ

14.30-14.45 น. รับประทานอาหารว่าง

14.45-16.00 น. กลยุทธ์การตลาด 5.0 (Marketing 5.0) (ต่อ)
วิทยากรโดย คุณปริญญา ชุมรุม ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารการตลาดให้แก่หน่วยงานต่างๆ อาทิ ศูนย์พัฒนาการค้า-การลงทุนแผนใหม่ (ITDC) นาโนเซิร์ช ดรีมเบส อินเตอร์แอ็คทีฟ

กำหนดการ วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน รับประทานอาหารว่าง และรับเอกสาร
09.00-10.30 น. การสร้างแบรนด์ยุคดิจิทัล 4.0 (Branding 4.0 : Social Branding)
วิทยากรโดย คุณเจตน์เมริน เจตน์ระวีโชติ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนสื่อดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการด้าน อุปโภคบริโภค โทรคมนาคม อุตสาหกรรมยา และประกันภัย เป็นต้น

10.30-10.45 น. รับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น. การประชาสัมพันธ์ 3.0 (Public Relations 3.0 : The Rise of Digital PR)
วิทยากรโดย คุณวิภาวริศ เกตุปมา ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โฟร์ดี คอมมูนิเคชั่น จำกัด

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น. การบริหารชื่อเสียงในยุคดิจิทัล (Reputation Management)
วิทยากรโดย ดร. เสรี วงษ์มณฑา ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท กู๊ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด บริษัทที่ปรึกษาการสื่อสารและการตลาด รางวัลกิตติคุณสังข์เงิน บุคคลดีเด่นด้านวิชาการของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

14.30-14.45 น. รับประทานอาหารว่าง

14.45-16.00 น. การบริหารชื่อเสียงในยุคดิจิทัล (Reputation Management) (ต่อ)
วิทยากรโดย ดร. เสรี วงษ์มณฑา ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท กู๊ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด บริษัทที่ปรึกษาการสื่อสารและการตลาด รางวัลกิตติคุณสังข์เงิน บุคคลดีเด่นด้านวิชาการของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ค่าใช้จ่าย

หลักสูตรนี้มีค่าใช้จ่าย

online-book

dl-dropbox      dl-mobile

aprtraining2-2016-createaprtraining2-2016-create

aprtraining2-2016-createaprtraining2-2016-create


Message us