12 ตุลาคม 2559 : กลยุทธ์การตลาด 5.0 พร้อมแข่งขันในยุคดิจิทัล

ยุคสมัยแห่ง Internet of Things จะเข้ามามีบทบาทและอิทธิพลต่อทุกภาคส่วนภายในระยะเวลา 5 ปีนับจากนี้ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านเทคโนโลยี ทั้งในภาพรวมอุตสาหกรรม ธุรกิจ และการสื่อสาร หลายหน่วยงานต่างเตรียมปรับตัวและพัฒนาการดำเนินงานให้สอดคล้องกับวิถีที่เปลี่ยนไป และไม่ใช่แต่เพียงองค์กรเท่านั้น ภาคประชาชนหรือผู้บริโภคเอง ก็เกิดการปรับเปลี่ยนวิธีคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมไปด้วยเช่นกัน

banner12octดังนั้น การเรียนรู้และทำความเข้าใจกลุ่มผู้บริโภค ความรู้สึก ความคิด ความต้องการ พฤติกรรม ก็เป็นสิ่งที่หลีกหนีไม่ได้ เพราะทุกคนล้วนเติบโตและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อันเนื่องมาจากการปลูกฝังความคิด ทัศนคติ และค่านิยมจากสังคมแบบไม่ทันรู้ตัว รวมทั้ง การเรียนรู้ที่จะบริหารจัดการความคิดและพฤติกรรมของแต่ละบุคคล กลยุทธ์การตลาด 5.0 แบบใหม่ จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้นักสื่อสารสามารถออกแบบการสื่อสารให้เหมาะสมกับแต่ละปัจเจกบุคคลได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์

หลักสูตรนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักสื่อสารทราบถึงกระบวนการคิด รูปแบบ กลวิธี กลุยทธ์ในการสื่อสาร การตลาด เพื่อให้นักสื่อสารวางแผนและจัดเตรียมแผนการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กลุ่มเป้าหมาย

หลักสูตรนี้ ได้รับการออกแบบเนื้อหาเหมาะสำหรับระดับผู้จัดการ-เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายสื่อสาร / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ / ฝ่ายการตลาด / อาจารย์ประจำสถาบันการศึกษา / ประชาชนทั่วไปที่สนใจ

วัน เวลา และสถานที่

วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559
เวลา 09.00-16.00 น.
ณ โรงแรม โนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ

โครงสร้างเนื้อหาการอบรมสัมมนา

 1. พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล (Consumer Trend)
  1. ความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้บริโภคปัจจุบัน-อนาคต
  2. เพื่อนำไปสู่การสร้างและพัฒนากลยุทธ์การสื่อสาร สร้างความพึงพอใจ และค้นหาทางแก้ไขความคิด ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจ ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 2. การบริหารความคิดและพฤติกรรมบุคคล (People Management)
  1. เทคนิคการใช้ NLP เพื่อพัฒนาความคิด การโน้มน้าวจิตใจ ปรับปรุงความสัมพันธ์และส่งเสริมการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว
  2. การบริหารความคิดและนิสัยบุคคลเชิงจิตวิทยา เพื่อจําแนกลักษณะและรูปแบบโดยรวมของกระบวนการคิด การกระทํา นําไปสู่การสร้างความเข้าใจ และพัฒนาแต่ละบุคคลในทิศทางที่เหมาะสม รวมทั้งให้สามารถประสานงานหรือสือสารได้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น
 3. กลยุทธ์การตลาด 5.0 (Marketing 5.0)
  1. ภาพรวมตลาดและการแข่งขันในปี พ.ศ.2560
  2. แนวคิดและกลยุทธ์การตลาด 5.0
  3. การพัฒนาแผนการตลาดตามแนวคิด 5.0 พร้อมกรณีศึกษา

คณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.ธาตรี ใต้ฟ้าพูล ที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร การตลาด และพฤติกรรมผู้บริโภค มีประสบการณ์ในวงการกว่า 20 ปี เริ่มต้นเป็นที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ให้แก่บริษัท ลีโอแอคทิเวชั่น จำกัด (Leo Activation) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มลีโอ เบอร์เนท บริษัทตัวแทนโฆษณาระดับนานาชาติ วางแผนและดำเนินการสื่อสารการตลาด และการส่งเสริมการขายให้กับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และ เอกชน เช่น การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

 

 

 

araya-bwคุณอารยา เดชานิพนธ์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทักษะสื่อสารและบริหารบุคคล อดีตผู้บริหารทรัพยากรบุคคล องค์การอนามัยโลก (WHO) ณ กรุงเจนีวา สวิสเซอร์แลนด์ และ Lucent Technologies Inc. ณ สํานักงานใหญ่สหรัฐอเมริกา และภาคพื้นเอเซีย ณ เมืองฮ่องกง

 

 

 

 

Parinya-bwคุณปริญญา ชุมรุม ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารการตลาดให้แก่หน่วยงานต่างๆ อาทิ ศูนย์พัฒนาการค้า-การลงทุนแผนใหม่ (ITDC) นาโนเซิร์ช ดรีมเบส อินเตอร์แอ็คทีฟ และอดีต ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

 

 

 

กำหนดการ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน รับประทานอาหารว่าง และรับเอกสาร
09.00-10.30 น. พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล (Consumer Trend)
วิทยากรโดย ผศ.ดร.ธาตรี ใต้ฟ้าพูล ที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร การตลาด และพฤติกรรมผู้บริโภค มีประสบการณ์ในวงการกว่า 20 ปี

10.30-10.45 น. รับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น. การบริหารความคิดและพฤติกรรมบุคคล (People Management)
วิทยากรโดย คุณอารยา เดชานิพนธ์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทักษะสื่อสารและบริหารบุคคล อดีตผู้บริหาร องค์การอนามัยโลก (WHO) ณ กรุงเจนีวา สวิสเซอร์แลนด์ และ Lucent Technologies Inc. ณ สํานักงานใหญ่สหรัฐอเมริกา และภาคพื้นเอเซีย ณ เมืองฮ่องกง

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น. กลยุทธ์การตลาด 5.0 (Marketing 5.0)
วิทยากรโดย คุณปริญญา ชุมรุม ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารการตลาดให้แก่หน่วยงานต่างๆ อาทิ ศูนย์พัฒนาการค้า-การลงทุนแผนใหม่ (ITDC) นาโนเซิร์ช ดรีมเบส อินเตอร์แอ็คทีฟ

14.30-14.45 น. รับประทานอาหารว่าง

14.45-16.00 น. กลยุทธ์การตลาด 5.0 (Marketing 5.0) (ต่อ)
วิทยากรโดย คุณปริญญา ชุมรุม ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารการตลาดให้แก่หน่วยงานต่างๆ อาทิ ศูนย์พัฒนาการค้า-การลงทุนแผนใหม่ (ITDC) นาโนเซิร์ช ดรีมเบส อินเตอร์แอ็คทีฟ

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ค่าใช้จ่าย

หลักสูตรนี้มีค่าใช้จ่าย

online-book

dl-dropbox      dl-mobile

aprtraining2-2016-create

aprtraining2-2016-create copy 7
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *