29 สิงหาคม 62 : การบริหารสื่อสาร ตลาดเฉพาะกลุ่ม ยุคดิจิทัล (Niche Communication in Digital Age)

ข้อมูลและสื่อในปัจจุบันมีความหลากหลาย ซับซ้อน และมีลักษณะแยกย่อย
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้แตกต่างกันไป
ทำให้นักสื่อสารจำเป็นต้องกำหนดกลยุทธ์ วางแผน ให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง
หลักสูตร การบริหารสื่อสาร ตลาดเฉพาะกลุ่ม ยุคดิจิทัล จะช่วยให้การบริหารสื่อสารใน กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าต่อการลงทุน ได้ผลสูงสุด

ประเมินผลหลักสูตรการอบรมสัมมนา
หลักสูตรนี้ได้รับการประเมินจากกลุ่มผู้เข้าอบรมสัมมนา ดังนี้
1. ด้านเนื้อหาหลักสูตรการอบรม ได้รับคะแนนรวมระดับดีมาก 81 คะแนน จาก 100 คะแนน
2. ด้านวิทยากรหลักสูตรการอบรม ได้รับคะแนนรวมระดับมาตรฐาน 75 คะแนน จาก 100 คะแนน

การเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีการสื่อสารแต่ละปี ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของผู้คน รวมถึงแคมเปญการสื่อสาร ก่อให้เกิดผลเชิงบวกและลบในเวลาเดียวกัน ผลเชิงบวก ทำให้นักสื่อสารสามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการสื่อสารและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเฉพาะเจาะจง เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น ผลเชิงลบ เกิดเครื่องมือ ช่องทาง และข้อมูลที่เกิดขึ้นมาเป็นจำนวนมาก จนทำให้บนโลกออนไลน์และออฟไลน์เต็มไปด้วยรูปแบบการสื่อสารที่นักสื่อสารแต่ละราย ต่างช่วงชิงและแย่งชิงกันอย่างดุเดือด เพื่อเจาะกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายของตนเอง

จึงเป็นความท้าทายของนักสื่อสารที่จะออกแบบและบริหารการสื่อสาร หนึ่งในแนวทางการจัดการสำคัญ คือ การกำหนดกลุ่มเป้าหมายการสื่อสารให้มีความชัดเจนมากขึ้น เจาะจงมากขึ้น เพราะไม่เพียงแต่จะช่วยให้สามารถวางกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสม ยังช่วยให้เลือกใช้เครื่องมือได้ง่ายขึ้น งบประมาณน้อยลง แต่ประสบความสำเร็จมากขึ้น

ดังนั้น หลักสูตร การบริหารสื่อสาร ตลาดเฉพาะกลุ่ม ยุคดิจิทัล จะช่วยให้นักสื่อสารตระหนักถึงโอกาสของการเลือกกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเจาะจง เพื่อพัฒนาแผนการสื่อสาร ตลอดจน สร้างความรู้ ความเข้าใจในการกระบวนการ กลยุทธ์ กลวิธี แนวทางการสื่อสาร สร้างสรรค์ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตรงตามเป้าหมาย ชัดเจน ภายใต้กรอบงบประมาณที่จำกัด แต่บรรลุเป้าหมายได้เกินความคาดหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเรียนรู้จากวิทยากรผู้ประสบการณ์ตรงในการบริหารสื่อสาร ตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Communication) และประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ

ประเมินผลวิทยากร ดร.เสรี วงษ์มณฑา
หลักสูตรนี้ได้รับการประเมินจากกลุ่มผู้เข้าอบรมสัมมนา ดังนี้
1. ด้านเนื้อหาหลักสูตรการอบรม ได้รับคะแนนรวมระดับดีมาก 95 คะแนน จาก 100 คะแนน
2. ด้านวิทยากรหลักสูตรการอบรม ได้รับคะแนนรวมระดับดีมาก 93 คะแนน จาก 100 คะแนน

ประเมินผลวิทยากร คุณอิทธิบูรณ์ นุกูลการ
หลักสูตรนี้ได้รับการประเมินจากกลุ่มผู้เข้าอบรมสัมมนา ดังนี้
1. ด้านเนื้อหาหลักสูตรการอบรม ได้รับคะแนนรวมระดับดีมาก 82 คะแนน จาก 100 คะแนน
2. ด้านวิทยากรหลักสูตรการอบรม ได้รับคะแนนรวมระดับปานกลาง 64 คะแนน จาก 100 คะแนน

ประเมินผลวิทยากร คุณธิดาดลและคุณณัญญนัดดา ตัณฑไพบูลย์
หลักสูตรนี้ได้รับการประเมินจากกลุ่มผู้เข้าอบรมสัมมนา ดังนี้
1. ด้านเนื้อหาหลักสูตรการอบรม ได้รับคะแนนรวมระดับปานกลาง 66 คะแนน จาก 100 คะแนน
2. ด้านวิทยากรหลักสูตรการอบรม ได้รับคะแนนรวมระดับปานกลาง 66 คะแนน จาก 100 คะแนน

วัตถุประสงค์

หลักสูตรนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักสื่อสารทราบถึงกระบวนการคิด รูปแบบ กลวิธี กลุยทธ์ในการบริหารการสื่อสาร ตลาดเฉพาะกลุ่ม ในยุคดิจิทัล บนโลกออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อให้นักสื่อสารนำไปประยุกต์ปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กลุ่มเป้าหมาย

หลักสูตรนี้ ได้รับการออกแบบเนื้อหาเหมาะสำหรับระดับผู้จัดการ-เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายสื่อสาร / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ / ฝ่ายการตลาด / อาจารย์ประจำสถาบันการศึกษา / ประชาชนทั่วไปที่สนใจ

วัน เวลา และสถานที่

วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-16.00 น.
โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ
สถานีรถไฟฟ้า BTS สยาม ทางออกที่ 6

โครงสร้างเนื้อหาการอบรมสัมมนา

 1. การบริหารสื่อสาร ตลาดเฉพาะกลุ่มยุคดิจิทัล
  • ความหมายและความสำคัญของ ตลาดเฉพาะกลุ่ม
  • พฤติกรรมผู้บริโภค ณ ปัจจุบัน
  • การพัฒนาและเลือก ตลาดเฉพาะกลุ่ม (การแบ่งส่วนตลาด)
  • การกำหนดกลยุทธ์ กลวิธี และแนวทางการสื่อสาร
 2. การบริหารสื่อสาร ตลาดเฉพาะกลุ่ม LGBT กรณีศึกษา Smood
  • ภาพรวมผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา Smood
  • แนวทางการพิจารณาและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
  • วัตถุประสงค์และเป้าหมายการสื่อสาร และการตลาด
  • การพัฒนาแนวคิดและกลยุทธ์การสื่อสาร
  • แผนการสื่อสาร การใช้เครื่องมือสื่อสาร ช่องทางการสื่อสาร กิจกรรมการสื่อสาร
  • การประเมินผล ความสำเร็จของแคมเปญ
  • บทเรียนจากความล้มเหลว และบทเรียนจากการสื่อสารที่น่าสนใจ
 3. การบริหารสื่อสาร ตลาดเฉพาะกลุ่ม Elite and High Profile ในประเทศและต่างประเทศ กรณีศึกษา Wedding Bliss
  • ภาพรวมผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา Wedding Bliss
  • แนวทางการพิจารณาและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
  • วัตถุประสงค์และเป้าหมายการสื่อสาร และการตลาด
  • การพัฒนาแนวคิดและกลยุทธ์การสื่อสาร
  • แผนการสื่อสาร การใช้เครื่องมือสื่อสาร ช่องทางการสื่อสาร กิจกรรมการสื่อสาร
  • การประเมินผล ความสำเร็จของแคมเปญ
  • บทเรียนจากความล้มเหลว และบทเรียนจากการสื่อสารที่น่าสนใจ

คณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร. เสรี วงษ์มณฑา ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท กู๊ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด บริษัทที่ปรึกษาการสื่อสารและการตลาด รางวัลกิตติคุณสังข์เงิน บุคคลดีเด่นด้านวิชาการของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

คุณอิทธิบูรณ์ นุกูลการ กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง Smood Group Thailand และเจ้าของผลิตภัณฑ์ Smood เจลหล่อลื่นระดับพรีเมียม ที่มีชื่อเสียงในระดับเอเชีย

คุณธิดาดล และคุณณัญญนัดดา ตัณฑไพบูลย์ กรรมการและผู้ก่อตั้ง Wedding Bliss Thailand และ Pure Bliss Wedding บริษัทที่ปรึกษาและบริหารจัดงานแต่งงาน ให้แก่กลุ่มเศรษฐี ผู้มีชื่อเสียงในสังคม มีชื่อเสียงในระดับโลก ได้รับการยอมรับจากสื่อชั้นนำทั่วโลก อาทิ Vouge ออสเตรเลีย อังกฤษ ญี่ปุ่น Elle ฮ่องกง Thailand Tatler, Prestige, Hello, L’OFFICIEL, Bangkok Post และสื่อออนไลน์ชั้นนำในทวีปยุโรป เอเชีย และออสเตรเลีย

กำหนดการ

08.30-09.00 น.             ลงทะเบียน รับประทานอาหารเช้า และรับเอกสาร

09.00-10.30 น.             การบริหารสื่อสาร ตลาดเฉพาะกลุ่ม

10.30-10.45 น.             รับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น.             การบริหารสื่อสาร ตลาดเฉพาะกลุ่ม

12.00-13.00 น.             รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.             การบริหารสื่อสาร ตลาดเฉพาะกลุ่ม LGBT กรณีศึกษา Smood

14.30-14.45 น.             รับประทานอาหารว่าง

14.45-16.00 น.             การบริหารสื่อสาร ตลาดเฉพาะกลุ่ม Elite and High Profile กรณีศึกษา Wedding Bliss

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

รายการสมัครหลักสูตร
วันที่ 29 สิงหาคม 2562 **
ราคา/ท่าน/หลักสูตรภาษี 7%ราคาสุทธิราคา
1Best deal 
สมัครและชำระเงินตั้งแต่ วันที่ 1-30 มิถุนายน 62
6,0004206,420
2Promotion
สมัครและชำระเงินตั้งแต่ วันที่ 1-31 กรกฎาคม 62
6,5004556,955
3ราคาปกติ 
สมัครและชำระเงินตั้งแต่ วันที่ 1-16 สิงหาคม 62
7,0004907,490
4สมัคร 4 ท่าน แถมฟรี 1 ท่าน
สมัครและชำระเงินตั้งแต่ วันนี้ ถึง 16 สิงหาคม 62
28,0001,96029,960

ปิดรับสมัคร 16 สิงหาคม 2562

กรณีที่ท่านมี หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% กรุณาออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในนาม

บริษัท มาร์เก็ต-คอมส์ จำกัด สำนักงานใหญ่ เลขที่ 12/123 หมู่บ้านวิชั่นวิลล์ 5 ซอยสามัคคี 34 ถนนสามัคคี ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีหมายเลข 0105545106536

การแจ้งยกเลิกอบรมสัมมนา ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันอบรมสัมมนา จึงจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน หากแจ้งน้อยกว่ากำหนด ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกับ A>PR Seminar and Training สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200% เนื่องจากบริษัท มาร์เก็ต-คอมส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจัดอบรมสัมมนาถูกต้องตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 โดยผู้สมัครหรือหน่วยงานสามารถใช้ใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ของบริษัทได้เลย กรณีใบเสร็จรับเงินค่าใช้จ่ายการศึกษาที่ได้ออกให้ในนามบุคคลหรือชื่อลูกจ้าง ซึ่งบริษัทนั้นได้ส่งเข้ารับการศึกษา ก็สามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ของบริษัทนั้นได้ด้วย อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://goo2url.com/uy3Cq

สามารถดาวน์โหลดข้อมูลและใบสมัครได้ที่ปุ่มด้านล่าง

สมัครอบรมสัมมนาออนไลน์ได้ที่ปุ่มด้านล่าง

Message us