9 มีนาคม 61 : หลักสูตร การจัดการแคมเปญสื่อสารเชิงกลยุทธ์แบบ 360 องศา

กระบวนการที่ดี ย่อมนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จ 
หัวใจสำคัญของการจัดการแคมเปญ นั่นคือ การออกแบบและพัฒนากระบวนการสื่อสาร
โดยคำนึงถึง 3 ส่วนหลัก ได้แก่ การบริหารเนื้อหา (Content) การเลือกใช้สื่อ และการประเมินผล
นำไปสู่การสร้างสมดุลระหว่างเป้าหมายกับแคมเปญอย่างเป็นรูปธรรม
ส่งผลต่อเป้าหมายสื่อสารขององค์กรได้อย่างดีที่สุด

การพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยี ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงหลายด้านของภาคอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ สังคม และเศรษฐกิจ รวมถึงรูปแบบการสื่อสารการตลาด ช่วยให้นักสื่อสารสามารถวางแผนและจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และง่ายขึ้น แต่อาจมีความซับซ้อนมากขึ้น เพราะการจัดการข้อมูลที่มีอยู่จำนวนมากนั่นเอง

ดังนั้น การบริหารแคมเปญสื่อสาร หากนักสื่อสารมีความเข้าใจในกระบวนการ สามารถกำหนดเป้าหมาย ออกแบบกิจกรรมได้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย พิจารณาเลือกรูปแบบหรือผลลัพธ์ที่ต้องการชัดเจน จะช่วยให้การวางแผนและพัฒนาแคมเปญสื่อสารสัมฤทธิ์ผลและบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้ดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

หลักสูตรนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักสื่อสารทราบถึงกระบวนการคิด รูปแบบ กลวิธี กลุยทธ์ในการวางแผนแคมเปญสื่อสาร การตลาดสำหรับธุรกิจ เพื่อให้นักสื่อสารวางแผนและจัดเตรียมแคมเปญได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กลุ่มเป้าหมาย

หลักสูตรนี้ ได้รับการออกแบบเนื้อหาเหมาะสำหรับระดับผู้จัดการ-เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายสื่อสาร / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ / ฝ่ายการตลาด / อาจารย์ประจำสถาบันการศึกษา / ประชาชนทั่วไปที่สนใจ

วัน เวลา และสถานที่

เปลี่ยนแปลงวันอบรมเป็น วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00-16.00 น.
เปลี่ยนสถานที่อบรมสัมมนาเป็น โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ
สถานีรถไฟฟ้า BTS สยาม ทางออกที่ 6

โครงสร้างเนื้อหาการอบรมสัมมนา

  • ขั้นตอนการพัฒนาแคมเปญสื่อสาร

การกำหนดเป้าหมาย
การสร้างสรรค์กิจกรรม โดยพิจารณาจากกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก
การกำหนดตำแหน่งและข้อความหลักสื่อสารของแบรนด์ในแคมเปญ

  • การพัฒนาและบริหารเนื้อหา

Mobile Content : Micro Moments
Social Media : 3H – POEM
การวางแผนเนื้อหา
การกระตุ้นความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาและกลุ่มเป้าหมาย
กรอบการพิจารณาและจัดการ Social Voice

  • การเลือกใช้สื่อสำหรับแคมเปญอย่างเหมาะสม

การวางแผนใช้สื่อเพื่อมุ่งเน้นสร้างปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย
ชนิดของสื่อและวิธีการสื่อสารในแคมเปญอย่างเหมาะสม
ระบบการวิเคราะห์และประมวลผลการใช้สื่อแบบ Programmatic

  • การประเมินผลแคมเปญ

รูปแบบการประเมินผล และวิธีการประเมินผลแต่ละรูปแบบ
เครื่องชี้วัดความสำเร็จของแคมเปญ จำแนกตามวัตถุประสงค์
การประเมินผลเครื่องมือ Social Media แบบเน้นที่กระบวนการ หรือ ผลลัพธ์
การประเมินผลในรูปแบบอื่น ๆ

คณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณเจตน์เมริน เจตน์ระวีโชติ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารการตลาดดิจิทัล งานออกแบบและผลิตสื่อองค์กร และงานบริหารการจัดกิจกรรม บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนสื่อดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการด้าน อุปโภคบริโภค โทรคมนาคม อุตสาหกรรมยา และประกันภัย เป็นต้น

หลักสูตรนี้มีค่าใช้จ่าย สามารถดาวน์โหลดข้อมูลและใบสมัครได้ที่ปุ่มด้านล่าง หรือ ข้อมูลด้านล่าง

dl-mobile

หรือสมัครอบรมสัมมนาออนไลน์ได้ที่ปุ่มด้านล่าง

online-book

หรือท่านสามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิตได้ตามปุ่มด้านล่าง โดย EventPop

Message us