1 ตุลาคม 2557 : การสื่อสารเชิงกลยุทธ์เพื่อบริหารประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์ (Online Issue Management)

ประเด็นเด็ด ประเด็นโดน ประเด็นร้อน บนโลกออนไลน์
จะสร้างหรือทำลายองค์กรขึ้นอยู่กับการบริหารสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ถึงเวลาเรียนรู้และแนวทางการบริหารจัดการประเด็นต่างๆ บนสื่อออนไลน์อย่างมืออาชีพ

Issue คือ ประเด็นความขัดแย้งหรือปัญหาขององค์กรที่กำลังเผชิญอยู่ อาจเกิดจากประเด็นปัญหาทางสังคม การมองต่างมุม ข่าวลือต่างๆ นานา ซึ่งล้วนเป็นประเด็นที่สามารถอธิบายด้วยเหตุผลการกระทำองค์กร

ทำไมองค์กรจึงต้องสื่อสาร (ปิดไว้ไม่ได้หรือ) ประเด็นปัญหา ข้อขัดแย้ง ที่เกิดขึ้นขององค์กร ไม่ว่าจากภายในหรือภายนอก ควรได้รับการวิเคราะห์และเอาใจใส่จากผู้บริหาร เพื่อไม่ให้ประเด็นปัญหาก่อตัว ทำให้เกิดวิกฤตการลุกลามขึ้นได้

องค์กรทุกองค์กรจะหลีกเลี่ยงที่จะสื่อสารกับทุกกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องไม่ได้ และการสื่อสารควรดำเนินการให้เป็นระบบและไปในทิศทางเดียวกัน หากไม่สื่อสารจะทำให้ประเด็นปัญหาลุกลาม สร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร รวมถึงราคาหุ้นขององค์กรก็เป็นได้

วัตถุประสงค์

หลักสูตรนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักสื่อสารทราบถึงแนวทางการบริหารประเด็นต่างๆ บนโลกออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับผลิตภัฑณ์ บริการ พนักงาน และผู้บริหาร เป็นต้น นักสื่อสารจะได้วางแผนและจัดเตรียมแผนการสื่อสารเพื่อจัดการประเด็นดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กลุ่มเป้าหมาย

หลักสูตรนี้ ได้รับการออกแบบเนื้อหาเหมาะสำหรับ ฝ่ายสื่อสาร / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ / ฝ่ายการตลาด / อาจารย์ประจำสถาบันการศึกษา / ประชาชนทั่วไปที่สนใจ

วัน เวลา และสถานที่อบรมสัมมนา

วันพุธที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ โรงแรม โนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ

โครงสร้างเนื้อหาการอบรมสัมมนา

สิ่งที่ควรและไม่ควรทำการสื่อสาร บนโลกออนไลน์

  • เนื้อหาครอบคลุม สถานการณ์การสื่อสารบนโลกออนไลน์ ณ ปัจจุบัน สิ่งที่ควรระมัดระวังในการสื่อสารบนโลกออนไลน์ สิ่งที่ควรดำเนินการสื่อสารบนโลกออนไลน์ รูปแบบและทิศทางการแสดงออกบนโลกออนไลน์ของกลุ่มผู้บริโภค กรณีศึกษา

สื่อสังคมออนไลน์ที่อยู่ในกระแส ที่นักสื่อสารต้องจับตามอง

  • เนื้อหาครอบคลุม สื่อสังคมออนไลน์ ณ ปัจจุบัน ที่กำลังเป็นที่จับตามอง และนักสื่อสารจำเป็นต้องรู้จักและสร้างความคุ้นเคย เพื่อการบริหารและจัดการประเด็นต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

การสื่อสารเชิงกลยุทธ์เพื่อบริหารประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์

  • เนื้อหาครอบคลุม แนวคิด ความหมาย และรูปแบบการสื่อสารเพื่อบริหารประเด็นบนโลกออนไลน์ ใครที่จะสื่อสารด้วยเมื่อเกิดประเด็นปัญหา โครงสร้างของการสื่อสารเพื่อการบริหารประเด็น และแนวทางการจัดการประเด็นต่างๆ ด้วยการสื่อสารเชิงกลุยทธ์

คณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร. เสรี วงษ์มณฑา นักวิชาการและที่ปรึกษาด้านสื่อสารมวลชนและการตลาด รางวัลกิตติคุณสังข์เงิน บุคคลดีเด่นด้านวิชาการของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

คุณวิภาวริศ เกตุปมา กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฟร์ดี คอมมูนิเคชั่น จำกัด บริษัทที่ปรึกษาการประชาสัมพันธ์ TOP TEN Public Relations Agency จัดอันดับโดยนิตยสาร Positioning

ดร. วราภรณ์ ฉัตราติชาต ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์

กำหนดการ

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน รับประทานอาหารว่าง และรับเอกสาร
09.00-10.30 น. สิ่งที่ควรและไม่ควรทำการสื่อสาร บนโลกออนไลน์ วิทยากรโดย ดร.วราภรณ์ ฉัตราติชาต ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์

10.30-10.45 น. รับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น. สื่อสังคมออนไลน์ที่อยู่ในกระแส ที่นักสื่อสารต้องจับตามอง วิทยากรโดย คุณวิภาวริศ เกตุปมา กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฟร์ดี คอมมูนิเคชั่น จำกัด

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.00 น. การสื่อสารเชิงกลยุทธ์เพื่อบริหารประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์ วิทยากรโดย ดร.เสรี วงษ์มณฑา นักวิชาการและที่ปรึกษาด้านสื่อสารมวลชน

14.30-14.45 น. รับประทานอาหารว่าง

16.00 น. เสร็จสิ้นการอบรม

ค่าใช้จ่าย

หลักสูตรนี้มีค่าใช้จ่าย

สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครและค่าใช้จ่ายได้ที่นี่


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *