ทักษะการสื่อสารกับสื่อมวลชน (How to deal with the media)

สื่อมวลชน ในฐานะสื่อกลางผู้มีบทบาทและอิทธิพลต่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ขององค์กรธุรกิจหรือบุคคลไปยังกลุ่มสาธารณชนต่างๆ รวมทั้งหน้าที่และความรับผิดชอบของสื่อมวลชนเอง ต่างมีความต้องการด้านข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว และทันสมัยอยู่แล้ว ผู้บริหารและนักสื่อสารองค์กรธุรกิจเอง ต่างก็มีความต้องการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารขององค์กรเช่นกัน

ดังนั้น การสื่อสารและประสานงานระหว่างองค์กรกับสื่อมวลชน จึงเป็นการประสานงานร่วมมือและเกื้อกูลกันในด้านข้อมูล ข่าวสาร โดยหัวใจสำคัญอยู่ที่ กลยุทธ์และกลวิธีในการสื่อสาร การให้สัมภาษณ์ การตอบข้อสงสัยหรือซักถาม อันนำมาซึ่งการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับองค์กรที่ถูกต้องต่อสื่อมวลชน ส่งผลต่อการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อให้ความรู้พื้นฐานแก่ผู้บริหารระดับสูง และโฆษกองค์กร เกี่ยวกับสื่อมวลชนไทย และต่างประเทศ
 2. เพื่อสร้างความเข้าใจวิธีการทำงานของสื่อมวลชน ข้อมูลที่สื่อมวลชนต้องการ เข้าใจบทบาท และหน้าที่ของสื่อมวลชน ตลอดจนลักษณะผู้สื่อข่าวไทย
 3. เพื่อเข้าใจแนวทางการให้สัมภาษณ์ ตอบคำถามแก่สื่อมวลชน
 4. เพื่อเสริมสร้างทักษะในการให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชน

หลักสูตรนี้ เป็นการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ฉะนั้นจึงให้ความสำคัญในการปฏิบัติ เพื่อพัฒนาทักษะโดยการฝึกวิเคราะห์และบริหาร เพื่อจัดเตรียมเป็นประเด็นสื่อสาร ให้สามารถตอบคำถามของสื่อมวลชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลา 1 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม ผู้บริหารไม่เกินจำนวน 5 ท่าน
ระยะเวลาการอบรมและฝึกปฏิบัติ 6 ชั่วโมง

หัวข้อการอบรมสัมมนา

จะแบ่งเป็น 2 ส่วน รวมการฝึกอบรม 6 ชม.

ภาคแรก (3 ชม.) จะเป็นการบรรยายทฤษฎี

 • การบริหารและติดต่อสื่อสารกับสื่อมวลชน
 • ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับลักษณะของสื่อมวลชน
 • สร้างความเข้าใจถึงลักษณะการทำข่าวของสื่อมวลชน
 • แนวทางการปฏิบัติตัวเมื่อพบสื่อมวลชน
 • สิ่งที่ “ควร” และ “ไม่ควร” ในการปฏิบัติต่อสื่อมวลชน
 • เทคนิคการให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชน
 • การตอบคำถามที่ซ่อนเงื่อน

ภาคสอง (3 ชม.) การฝึกปฏิบัติ

Message us