มิถุนายน-กรกฎาคม 2558 : การจัดการสื่อสาร สำหรับนักสื่อสารประชาสัมพันธ์

ประเทศไทย กำลังจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
รูปแบบการสื่อสารมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
ซึ่งมีความหลากหลายทั้งในด้านสัญชาติ ภาษา ค่านิยม และวัฒนธรรม 
การจัดการสื่อสาร จึงเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของการบริหารองค์กรธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงในหลายด้านทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ทุกองค์กรต่างค้นหาแนวทางการสื่อสารที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อสนองตอบเป้าหมายขององค์กรและธุรกิจ สำหรับการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดและบันไดสู่ความสำเร็จขององค์กรได้อย่างต่อเนื่องและยาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังจะมาถึง

ขณะเดียวกัน การวิเคราะห์ภาพรวมธุรกิจเพื่อการวางแผนสื่อสาร ความรู้และความเข้าใจสภาวการณ์และพฤติกรรมผู้บริโภค การเรียนรู้และบริหารกลุ่มเป้าหมาย การสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างสรรค์หรือส่งเสริมแบรนด์ การวางแผนสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจขององค์กร การสร้างสรรค์ประเด็นข่าว การเขียนพาดหัวข่าวหรือข้อความหลักให้น่าสนใจ การจัดงานแถลงข่าว สัมภาษณ์กลุ่ม หรือสัมภาษณ์พิเศษ และการจัดกิจกรรมพิเศษ ทั้งหมดนี้ เป็นกระบวนการที่จำเป็นที่สุด สำหรับนักสื่อสาร นักการตลาด ที่จำเป็นต้องเรียนรู้ เพื่อให้สามารถวางแผนและดำเนินงานได้อย่างถูกต้องและเข้าใจอย่างลึกซึ้งเท่าทันทุกการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

หลักสูตร การจัดการสื่อสาร ให้ความสำคัญต่อการฝึกปฏิบัติควบคู่ไปกับการเรียนรู้เชิงทฤษฎี จะช่วยให้นักการสื่อสาร นักประชาสัมพันธ์ นักการตลาด ระดับต้น อายุการทำงานระหว่าง 0-5 ปี เข้าใจและเตรียมพร้อมรับกับสภาวการณ์การสื่อสาร การตลาด การแข่งขัน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกทิศทาง สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันนอกจากนี้ หลักสูตรนี้ เปิดโอกาสให้ผู้อบรมได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติการจัดงานแถลงข่าวและกิจกรรมร่วมกับสื่อมวลชน ผ่านโจทย์การฝึกปฏิบัติจากองค์กรชั้นนำระดับประเทศและระดับสากล ภายใต้คำแนะนำจากวิทยากรที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารการตลาด เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ตรง อันนำไปสู่การประยุกต์ปรับใช้ในองค์กรได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเปิดกว้างด้วยมุมมองและแนวทางการทำงาน ในทุกหัวข้อที่นักสื่อสารประชาสัมพันธ์จะต้องให้ความสนใจและจับตามอง
  2. เพื่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การทำงานจริงผ่านการฝึกปฏิบัติจริง นำไปสู่การนำไปประยุกต์ปรับใช้ในองค์กรต่อไปในอนาคต

กลุ่มเป้าหมาย

หลักสูตรนี้ ได้รับการออกแบบเนื้อหาเหมาะสำหรับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสาร / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ / ฝ่ายการตลาด / อาจารย์ประจำสถาบันการศึกษา / ประชาชนทั่วไปที่สนใจ ที่ไม่มีความรู้ หรือมีประสบการณ์การทำงานโดยตรง ระหว่าง 0-5 ปี

วัน เวลา และสถานที่

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558
เวลา 13.00-16.00 น.

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558
เวลา 13.00-16.00 น.

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
เวลา 09.00-16.00 น.

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
เวลา 09.00-16.00 น.

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
เวลา 13.00-16.00 น.

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
เวลา 13.00-16.00 น.

วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558
เวลา 13.00-16.00 น.

วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ โรงแรม โนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ สามารถแยกสมัครตามวันที่ท่านสนใจได้

โครงสร้างเนื้อหาการอบรมสัมมนา

การวิเคราะห์ภาพรวมธุรกิจ เพื่อการวางแผนการสื่อสาร (Business Analysis for Communication Planing)

  • 
เนื้อหาครอบคลุม ภาพรวมเศรษฐกิจและการแข่งขัน การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค อันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจและอุตสาหกรรมขององค์กร

การบริหารความคิดและนิสัยบุคคล (People Management)

  • เนื้อหาครอบคลุม แนวคิด ความหมาย และรูปแบบของโปรแกรมจิตภาษา เทคนิคการใช้ NLP เพื่อพัฒนาความคิด การโน้มน้าวจิตใจ ปรับปรุงความสัมพันธ์และส่งเสริมการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนเรียนรู้การบริหารความคิดและนิสัยบุคคลเชิงจิตวิทยา เพื่อจําแนกลักษณะและรูปแบบโดยรวมของกระบวนการคิด การกระทํา นําไปสู่การสร้างความเข้าใจ และพัฒนาแต่ละบุคคลในทิศทางที่เหมาะสม รวมทั้งให้สามารถประสานงานหรือสือสารได้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น
    การสื่อสารเพื่อส่งเสริมแบรนด์ (Communication for Branding)
เนื้อหาครอบคลุม การสร้างและพัฒนาแบรนด์หรือตราสินค้า ด้วยงานสื่อสาร สร้างความเชื่อมั่น เชื่อถือ และศรัทธา ให้เกิดขึ้นในกลุ่มเป้าหมาย

การวางแผนประชาสัมพันธ์สนับสนุนการดำเนินธุรกิจ (Communication Plan for Business)

  • เนื้อหาครอบคลุม แนวคิด และการวางแผนประชาสัมพันธ์สนับสนุนการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างการเจริญเติบโตขององค์กร การกำหนดรูปแบบ โครงสร้าง ข้อความหลัก และกิจกรรมการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ สู่กลุ่มเป้าหมายอย่างรอบด้าน พร้อมกรณีศึกษา

การสร้างสรรค์ประเด็นข่าว การเขียนพาดหัวข่าว การสร้างข้อความหลักเพื่อการสื่อสาร (PR Writing)

  • เนื้อหาครอบคลุม แนวคิดและการสร้างสรรค์ข้อความ ถ้อยคำ การสรรหาและสร้างประเด็นการสื่อสารให้เป็นที่สนใจแก่สื่อมวลชน พร้อมกรณีศึกษา

การจัดงานแถลงข่าว การจัดสัมภาษณ์กลุ่ม หรือ การจัดสัมภาษณ์พิเศษ และการจัดกิจกรรมพิเศษ (Press Event Management)

  • 
เนื้อหาครอบคลุม แนวคิดและการบริหารการจัดงานแถลงข่าว สัมภาษณ์กลุ่ม และสัมภาษณ์พิเศษ รูปแบบ วิธีการ ขั้นตอน และเทคนิคในการบริหารจัดการให้ประสบความสำเร็จ

คณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

warapornผศ.ดร. วราภรณ์ ฉัตราติชาต ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรม เหมืองแร่ พลังงาน การเมืองและประกันชีวิต จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และโทร สาขาการประชาสัมพันธ์ และปริญญาเอก สาขาการเมือง

 

 

 

Parinya-bwคุณปริญญา ชุมรุม เป็นผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการสื่อสารการตลาดให้แก่หน่วยงานต่างๆ อาทิ ศูนย์พัฒนาการค้า-การลงทุนแผนใหม่ (ITDC) นาโนเซิร์ช ดรีมเบส อินเตอร์แอ็คทีฟ และอดีต ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

 

 

araya-bwคุณอารยา เดชานิพนธ์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทักษะสื่อสารและบริหารบุคคล อดีตผู้บริหารทรัพยากรบุคคล องค์การอนามัยโลก (WHO) ณ กรุงเจนีวา สวิสเซอร์แลนด์ และ Lucent Technologies Inc. ณ สํานักงานใหญ่สหรัฐอเมริกา และภาคพื้นเอเซีย ณ เมืองฮ่องกง

 

 

 

Wipavaris Ketpama 3-bwคุณวิภาวริศ เกตุปมา กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฟว์ดี คอมมิวนิเคชั่น จำกัด บริษัทที่ปรึกษาการประชาสัมพันธ์ TOP TEN Public Relations Agency จัดอันดับโดยนิตยสาร Positioning ให้บริการด้านการสื่อสาร การตลาด กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ให้แก่กลุ่มสินค้าอุปโภคและบริโภคชั้นนำ อาทิ แสนสิริ Hagen Daz Bucher Subaru เป็นต้น

 

 

 

sonaka-bwคุณรภัสสรณ์ ชมกลิ่น กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวรี พีอาร์ จำกัด บริษัทที่ปรึกษาการประชาสัมพันธ์ ให้บริการด้านการสื่อสาร การตลาด กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ให้แก่กลุ่มสินค้าชั้นนำ อาทิ Pepsi กรมการท่องเที่ยว Spa Life ร้านอาหารตะลิงปิง เป็นต้น

 

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมกรณีท่านสมัครเข้าร่วมอบรมและฝึกปฏิบัติครบทุกหัวข้อ ตลอดทั้งหลักสูตร จะได้รับประกาศนียบัตร รับรองโดยคณะวิทยากรจากองค์กรชั้นนำ

กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558

13.00-13.30 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร
13.30-14.30 น. การวิเคราะห์ภาพรวมธุรกิจ เพื่อวางแผนการสื่อสาร
14.30-14.45 น. รับประทานอาหารว่าง
14.45-16.00 น. การฝึกปฏิบัติกลุ่มวิเคราะห์ธุรกิจและอุตสาหกรรม เพื่อการวางแผนสื่อสาร
หมายเหตุ ไม่มีบริการอาหารกลางวัน

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558

13.00-13.30 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร
13.30-14.30 น. โปรแกรมจิตภาษา เพื่อพัฒนาความคิด การโน้มน้าวจิตใจ ปรับปรุงความสัมพันธ์และส่งเสริมการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว
14.30-14.45 น. รับประทานอาหารว่าง
14.45-16.00 น. การบริหารความคิดและนิสัยบุคคล เพื่อการสื่อสาร ประสานงาน และ
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล
หมายเหตุ ไม่มีบริการอาหารกลางวัน

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

08.30-09.00 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร
09.00-10.30 น. การสื่อสารเพื่อสร้างสรรค์หรือส่งเสริมแบรนด์
10.30-10.45 น. รับประทานอาหารว่าง
10.45-12.00 น. การวางแผนประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น. การฝึกปฏิบัติการวางแผนสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจ กลุ่มสินค้าอุปโภค เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านการตลาด
14.30-14.45 น. รับประทานอาหารว่าง
14.45-16.00 น. การฝึกปฏิบัติการวางแผนสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อองค์กร
กลุ่มหน่วยงานและองค์กร เพื่อสร้างการรู้จักและภาพลักษณ์ 
หมายเหตุ มีบริการอาหารกลางวัน

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

08.30-09.00 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร
09.00-10.30 น. การสร้างสรรค์ประเด็นข่าว การเขียนพาดหัวข่าวหรือข้อความหลัก
10.30-10.45 น. รับประทานอาหารว่าง
10.45-12.00 น. การฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์ประเด็นข่าว การเขียนพาดหัวข่าวหรือข้อความหลัก
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น. การจัดงานแถลงข่าว การจัดสัมภาษณ์กลุ่ม การจัดสัมภาษณ์พิเศษ
14.30-14.45 น. รับประทานอาหารว่าง
14.45-16.00 น. การฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมพิเศษ
หมายเหตุ มีบริการอาหารกลางวัน

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

13.00-13.30 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร
13.30-14.30 น. การนำเสนอแผนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ หมวดสินค้าอุปโภค
14.30-14.45 น. รับประทานอาหารว่าง
14.45-16.00 น. การนำเสนอแผนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ หมวดหน่วยงานและองค์กร
หมายเหตุ ไม่มีบริการอาหารกลางวัน

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

13.00-13.30 น. ลงทะเบียนสื่อมวลชน
13.30-15.30น. การจัดงานแถลงข่าว
15.30 น. เสร็จสิ้นงานแถลงข่าว
หมายเหตุ ไม่มีบริการอาหารกลางวัน

วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558

13.00-13.30 น. ลงทะเบียนสื่อมวลชน
13.30-15.30น. การจัดงานแถลงข่าว
15.30 น. เสร็จสิ้นงานแถลงข่าว
หมายเหตุ ไม่มีบริการอาหารกลางวัน

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558

13.00-13.30 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร
13.30-14.30 น. สรุป วิเคราะห์ และข้อเสนอแนะสำหรับการจัดการสื่อสาร
14.30-14.45 น. รับประทานอาหารว่าง
14.45-16.00 น. สรุป วิเคราะห์ และข้อเสนอแนะสำหรับการจัดการสื่อสาร
หมายเหตุ ไม่มีบริการอาหารกลางวัน

ค่าใช้จ่าย

หลักสูตรนี้มีค่าใช้จ่าย

สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครและค่าใช้จ่ายได้ที่นี่


Message us