ประเภทและกลุ่มเป้าหมาย

เริ่มต้นการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านการสื่อสารกับหน่วยงานที่มีเครือข่ายและความเชี่ยวชาญทางด้านนิเทศศาสตร์และการสื่อสาร ภายใต้การบริหารงานจากผู้มีประสบการณ์ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในแต่ละด้าน ทำให้ผู้สนใจสามารถได้เรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์ ผ่านมุมมองที่หลากหลาย ทันสมัย ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งจะจุดประกายความคิด แนวทาง การปฏิบัติ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและพัฒนาศักยภาพได้อย่างดีที่สุด

A>PR ให้บริการงานอบรมสัมมนา 2 กลุ่มสำคัญ คือ

  1. การอบรมสัมมนาภายในองค์กร (In-House Training)
  2. การอบรมสัมมนาสำหรับบุคคลทั่วไป (Public Training)

โดยสามารถจำแนกกลุ่มเป้าหมายในการเข้าอบรมสัมมนาได้เป็น 2 กลุ่มย่อย คือ

  1. กลุ่มผู้มีพื้นฐานความรู้ทางด้านนิเทศศาสตร์
  2. กลุ่มผู้ไม่มีพื้นฐานความรู้ทางด้านนิเทศศาสตร์

ทั้งนี้ แต่ละกลุ่มเป้าหมายจะมีวิธีในการฝึกอบรมสัมมนาที่แตกต่างกัน เนื่องจากพื้นฐานความรู้ ประสบการณ์ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน หรือแม้แต่ในระดับเดียวกัน ก็มีความแตกต่างในเรื่องของธุรกิจ ลักษณะของธุรกิจ กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการสื่อสารในแต่ละธุรกิจที่ต่างกัน

ดังนั้น A>PR Training จึงได้พัฒนาหลักสูตรที่มีความเหมาะสม ตรงตามความต้องการของแต่ละองค์กรอย่างเฉพาะเจาะจง เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการอบรมสัมมนาอย่างสูงที่สุด โดยสามารถเข้าชมตัวอย่างหลักสูตรและผลงานการจัดอบรมสัมมนาให้กับหน่วยงานองค์กรต่างๆ หรือ บุคคลทั่วไป ได้


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *