12-13 พฤศจิกายน 2558 : ทิศทางการสื่อสารประจำปี 2559

ปี 2559 เป็นปีแห่งการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน
ภาพรวมเศรษฐกิจและการแข่งขัน เป็นอย่างไร
พฤติกรรมผู้บริโภค และพฤติกรรมผู้บริโภคบนสื่อออนไลน์ เป็นแบบไหน
สื่อสังคมออนไลน์ และสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ควรมุ่งไปในทิศทางใด
ประเด็นล่อแหลมหรือเรื่องฉาว หากเกิดขึ้นจะจัดการอย่างไร
ค้นหาคำตอบได้ใน ทิศทางการสื่อสารปี พ.ศ. 2559 รุ่นที่ 7

กุญแจสำคัญการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี คือ การเตรียมความพร้อมล่วงหน้า และวางแผนรับมือเพื่อให้สามารถสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง การเลือกใช้สื่อที่หลากหลายให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การดำเนินธุรกิจในอนาคตภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจดิจิทัลและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การพัฒนาทักษะของบุคลากรด้านการสื่อสาร จึงเป็นสิ่งที่ควรเร่งรีบดำเนินการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งในด้านการพัฒนาองค์ความรู้ วิสัยทัศน์ ทักษะสื่อสารส่วนบุคคล และกลยุทธ์การสื่อสาร

ดังนั้น หลักสูตร ทิศทางการสื่อสารปี พ.ศ. 2559 รุ่นที่ 7 จะเสริมเนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการแข่งขัน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องธุรกิจต่อการบริหารสื่อสารขององค์กร ทั้งในส่วนอุตสาหกรรม องค์กร และสังคมโดยรวม ควบคู่ไปกับพฤติกรรมผู้บริโภคทั้งออฟไลน์และออนไลน์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปหลายประการ เช่นเดียวกับอิทธิพลของสื่อในรูปแบบใหม่และการเปลี่ยนขั้วอำนาจของสื่อแบบเดิม ขณะเดียวกัน นักสื่อสารและประชาสัมพันธ์ถึงเวลาแล้วที่จะต้องพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เข้าใจกระบวนการสร้างแบรนด์แบบ Glocal รวมทั้ง เรียนรู้ที่จะบริหารจัดการประเด็นสาธารณะและการสื่อสารภาวะวิกฤต อันนำไปสู่การเผยแพร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเปิดกว้างด้วยมุมมองและแนวทางการทำงาน ในทุกหัวข้อที่นักสื่อสารประชาสัมพันธ์จะต้องให้ความสนใจและจับตามอง
 2. เพื่อให้นักสื่อสารสามารถนำไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาแผนงานและวางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับแผนงานในปีต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมาย

หลักสูตรนี้ ได้รับการออกแบบเนื้อหาเหมาะสำหรับ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่อาวุโส เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสาร / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ / ฝ่ายการตลาด / อาจารย์ประจำสถาบันการศึกษา / ประชาชนทั่วไปที่สนใจ

วัน เวลา และสถานที่

วันที่ 12-13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

โครงสร้างเนื้อหาการอบรมสัมมนา

 1. ภาพรวมเศรษฐกิจและการแข่งขัน (Economics and Market Competition 2016)
  เนื้อหาครอบคลุม แนวคิดและการวิเคราะห์ เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการแข่งขัน โดยวิเคราะห์และประเมินจากปัจจัยภายในและภายนอก ด้านสังคม เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การเมืองและกฎหมาย ในปี พ.ศ. 2559
 2. พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Insight 2016)
  เนื้อหาครอบคลุม ความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้บริโภค เพื่อสร้างกลยุทธ์ทางการสื่อสาร สร้างความพึงพอใจ และค้นหาทางแก้ไขความคิด ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับความสามารถในการตอบสนองต่อธุรกิจ
 3. พฤติกรรมผู้บริโภคบนสื่อออนไลน์ (Online Consumer Insight 2016)
  เนื้อหาครอบคลุม เจาะลึกความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้บริโภคออนไลน์ เพื่อสร้างกลยุทธ์ทางการสื่อสาร การบริหารความพึงพอใจ และบริหารจัดการวิกฤต ได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับความสามารถในการตอบสนองต่อธุรกิจ
 4. การวางแผนสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (Media Planing 2016)
  เนื้อหาครอบคลุม กระบวนการคิด วิเคราะห์ และวางแผนสื่อ เพื่อการสื่อสาร การพัฒนากลยุทธ์และกลวิธีของสื่อ กลวิธีการวางสื่อ การบริหารจัดการงบประมาณ
 5. การวางแผนสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Planing 2016)
  เนื้อหาครอบคลุม ทิศทาง แนวโน้ม รูปแบบการสร้างสรรค์เรื่องราวผ่านเครือข่ายบนสื่อสังคมออนไลน์ ให้น่าสนใจ ตอบโจทย์ และได้ใจกลุ่มเป้าหมาย
 6. การบริหารแบรนด์ให้เติบโตแบบสากลและโดนใจคนในประเทศ (Glocal Branding)
  เนื้อหาครอบคลุม แนวคิด การบริหารและจัดการแบรนด์ให้เติบโตแบบสากลและโดนใจคนในประเทศ ภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจและสังคม เพื่อการแข่งขันในตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 7. การบริหารประเด็นและสื่อสารภาวะวิกฤต (Issue and Crisis Communication)
  เนื้อหาครอบคลุม รูปแบบ ขั้นตอน แนวทาง และเทคนิคในการบริหารประเด็นสาธารณะที่เกิดขึ้น รวมทั้งการบริหารสื่อสารในภาวะวิกฤต

สิ่งที่ท่านจะได้รับจากการเข้ารับการอบรมสัมมนาหลักสูตรนี้

 1. วุฒิบัตรจากเอพีอาร์ สำหรับท่านที่เข้ารับการอบรมเต็มหลักสูตรเท่านั้น (กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เข้าอบรมแต่ละวัน สงวนสิทธิ์ยกเลิกวุฒิบัตร)
 2. เอกสารประกอบการอบรมสัมมนา
 3. อาหารว่างจำนวน 2 มื้อ และอาหารกลางวัน 1 มื้อ ต่อการอบรม 1 วัน

คณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

Parinya-bwคุณปริญญา ชุมรุม ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารการตลาดให้แก่หน่วยงานต่างๆ อาทิ ศูนย์พัฒนาการค้า-การลงทุนแผนใหม่ (ITDC) นาโนเซิร์ช ดรีมเบส อินเตอร์แอ็คทีฟ และอดีต ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

 

 

ผศ.ดร.ธาตรี ใต้ฟ้าพูล ที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร การตลาด และพฤติกรรมผู้บริโภค มีประสบการณ์ในวงการกว่า 20 ปี เริ่มต้นเป็นที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ให้แก่บริษัท ลีโอแอคทิเวชั่น จำกัด (Leo Activation) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มลีโอ เบอร์เนท บริษัทตัวแทนโฆษณาระดับนานาชาติ วางแผนและดำเนินการสื่อสารการตลาด และการส่งเสริมการขายให้กับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และ เอกชน เช่น การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

 

 

warapornผศ.ดร. วราภรณ์ ฉัตราติชาต ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรม เหมืองแร่ พลังงาน การเมืองและประกันชีวิต จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และโทร สาขาการประชาสัมพันธ์ และปริญญาเอก สาขาการเมือง

 

 

 

 

sarinthorn-bwคุณศรินทร วานิชพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีเวอเรจ จำกัด มีเดียเอเยนซี่ ผู้คว่ำหวอดอยู่ในวงการสื่อสารและวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค มานานกว่า 30 ปี

 

 

 

 

คุณเจตน์เมริน เจตน์ระวีโชติ Senior Digital Manager ของ Nivea ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและวางแผนสื่อดิจิตัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภค โทรคมนาคม อุตสาหกรรมยา ประกันภัย เป็นต้น

Wipavaris Ketpama 3-bwคุณวิภาวริศ เกตุปมา กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฟว์ดี คอมมิวนิเคชั่น จำกัด บริษัทที่ปรึกษาการประชาสัมพันธ์ TOP TEN Public Relations Agency จัดอันดับโดยนิตยสาร Positioning ให้บริการด้านการสื่อสาร การตลาด กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ให้แก่กลุ่มสินค้าอุปโภคและบริโภคชั้นนำ อาทิ แสนสิริ Hagen Daz Bucher Subaru เป็นต้น

 

 

กำหนดการ

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

08.30-09.00 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร
09.00-10.30 น. ภาพรวมเศรษฐกิจและการแข่งขัน ปี 2559 (Economics and Market Competition 2016)

10.30-10.45 น. รับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น. พฤติกรรมผู้บริโภค ปี 2559 (Consumer Insight 2016)

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น. พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ ปี 2559 (Online Consumer Insight 2016)

14.30-14.45 น. รับประทานอาหารว่าง

14.45-16.00 น. การวางแผนสื่อโฆษณาปี 2559 (Media Planing 2016)

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

08.30-09.00 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร
09.00-10.30 น. การบริหารแบรนด์แบบสากลและให้โดนใจคนในประเทศ (Glocal Branding)

10.30-10.45 น. รับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น. การวางแผนสื่อสังคมออนไลน์ ปี 2559 (Social Media Planing 2016)

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.00 น. การบริหารประเด็นและสื่อสารภาวะวิกฤต (Issue and Crisis Communication)

14.30-14.45 น. รับประทานอาหารว่าง

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ค่าใช้จ่าย

หลักสูตรนี้มีค่าใช้จ่าย

สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครและค่าใช้จ่ายได้ที่นี่


Message us