17 มิถุนายน 2559 : เทคนิคการสื่อสารเชิงกลยุทธ์บนสื่อออนไลน์ (Strategic Online Communication)

เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตัล เกิดการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ว
นักสื่อสารต้องเริ่มต้นคิดใหม่ ทำใหม่ ทั้งในเรื่อง
กระบวนการคิดของผู้บริโภค เนื้อหา การนำเสนอ
และกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้และตัดสินใจของผู้บริโภค

อ่านต่อ…