การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของนักธุรกิจ (Personality and Image Extreme Makeover for Executives)

Your word tells me a story but your body tells me the whole story.
“คำพูดบอกแค่เพียงเรื่องราว แต่ภาษาร่างกายบอกเล่าทุกรายละเอียด”
ร้อยละ 55 ของคนเราสื่อสารผ่านภาษาร่างกาย
ร้อยละ 33 ของคนเราสื่อสารผ่านน้ำเสียง โทนเสียง เพื่อถ่ายทอดความหมาย
มีเพียงร้อยละ 7 เท่านั้น ที่คนเราใช้สื่อสารผ่านคำพูดหรือถ้อยคำ
ทำอย่างไร… จึงจะสร้างความประทับใจและภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรได้ อ่านต่อ…