12 ตุลาคม 2559 : กลยุทธ์การตลาด 5.0 พร้อมแข่งขันในยุคดิจิทัล

ยุคสมัยแห่ง Internet of Things จะเข้ามามีบทบาทและอิทธิพลต่อทุกภาคส่วนภายในระยะเวลา 5 ปีนับจากนี้ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านเทคโนโลยี ทั้งในภาพรวมอุตสาหกรรม ธุรกิจ และการสื่อสาร หลายหน่วยงานต่างเตรียมปรับตัวและพัฒนาการดำเนินงานให้สอดคล้องกับวิถีที่เปลี่ยนไป และไม่ใช่แต่เพียงองค์กรเท่านั้น ภาคประชาชนหรือผู้บริโภคเอง ก็เกิดการปรับเปลี่ยนวิธีคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมไปด้วยเช่นกัน อ่านต่อ…