17 มิถุนายน 2559 : เทคนิคการสื่อสารเชิงกลยุทธ์บนสื่อออนไลน์ (Strategic Online Communication)

เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตัล เกิดการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ว
นักสื่อสารต้องเริ่มต้นคิดใหม่ ทำใหม่ ทั้งในเรื่อง
กระบวนการคิดของผู้บริโภค เนื้อหา การนำเสนอ
และกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้และตัดสินใจของผู้บริโภค

ยุคสมัยนี้ อะไรก็หนีไม่พ้น เทคโนโลยี เมื่อ Internet of Things เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนมากขึ้น กระแสดิจิทัลจึงร้อนแรง จนทำให้นักสื่อสารต้องหันมามองว่า อะไรกำลัง In และอะไรกำลัง Out

โดยเฉพาะเมื่อต้นปีที่ผ่านมา สื่อสังคมออนไลน์ที่ประหนึ่งกำลังครองโลก อย่าง FACEBOOK ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบของโครงสร้างใหม่ เพื่อให้สามารถอยู่รอดและเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น ระบบถ่ายทอดสดหรือ Live Streaming หรือ Broadcasting ระบบแสดงผลแบบเสมือนจริง 360 องศา Virtual Reality ซึ่งทุกคนสามารถชมภาพเสมือนจริงได้ผ่านหน้าจอแล้ว หรือ การเพิ่มรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คน เป็นต้น

ขณะเดียวกันในด้านธุรกรรมการเงิน เกิดแนวคิดที่เรียกว่า FINtech เป็นการผสมผสานการเงินกับเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการใช้เงินของผู้บริโภคไปในทิศทางใหม่ ไม่ว่า จะเป็นการใช้ E-wallet หรือระบบ Paypal หรือระบบ Bitcoins ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในหลายประเทศ เป็นต้น

ดังนั้นการเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทั้งในส่วน ผู้ส่งสารหรือนักสื่อสารก็ต้องเปิดโลกทัศน์ใหม่ และทำความเข้าใจกับระบบและกระบวนการคิด เนื้อหาจะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายให้เหมาะสม ที่สำคัญทุกสิ่งไม่ได้อยู่แต่ในโทรทัศน์ วิทยุ หรือสิ่งพิมพ์อีกต่อไป เพราะช่องทางการสื่อสาร ก็เปลี่ยนใหม่ ทุกคนต่างใช้ชีวิตอยู่บนหน้าจอสี่เหลี่ยมของโทรศัพท์เคลื่อนที่ แทบเบล็ด เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ซึ่งรองรับทั้งระบบปฏิบัติการแบบ iOS, Andriod และอื่นๆ สิ่งสุดท้ายที่สำคัญคือ การเตรียมรับมือกับผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ต้องเข้าใจกระบวนการคิดและตัดสินใจซื้อให้มากยิ่งขึ้น และวางกรอบหรือแผนการสื่อสารให้สามารถชี้นำแนวทางที่เหมาะสมและเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรได้

วัตถุประสงค์
หลักสูตรนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักสื่อสารทราบถึงกระบวนการคิด การตัดสินใจ รูปแบบเนื้อหา การนำเสนอ บนโลกออนไลน์ เพื่อให้นักสื่อสารวางแผนและจัดเตรียมแผนการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กลุ่มเป้าหมาย
หลักสูตรนี้ ได้รับการออกแบบเนื้อหาเหมาะสำหรับระดับเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายสื่อสาร / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ / ฝ่ายการตลาด / อาจารย์ประจำสถาบันการศึกษา / ประชาชนทั่วไปที่สนใจ

วัน เวลาและสถานที่

วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2559
เวลา 09.00-16.00 น.
ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ

โครงสร้างเนื้อหาการอบรมสัมมนา

 1. กระบวนการคิดและตัดสินใจของผู้บริโภคสื่อออนไลน์
 2. กระบวนการสร้างสรรค์เนื้อหา
  2.1 การแบ่งกลุ่มเนื้อหาและประเภท
  2.2 การวางแผนสร้างสรรค์เนื้อหา
  2.3 ช่องทางและรูปแบบการเผยแพร่เนื้อหา
  2.4 เทคนิคการสร้าง Signature Page
 3. การบริหารจัดการเนื้อหาให้สอดคล้องกับกระบวนการคิดและตัดสินใจของผู้บริโภคสื่อออนไลน์
 4. กระบวนการจัดการโฆษณาผ่านระบบโปรแกรมสื่อออนไลน์ (Programatic Buying Ecosystem) ให้สามารถตอบโจทย์ขององค์กรได้ดีที่สุด
 5. เทคนิคการสร้างสรรค์แผนรณรงค์ออนไลน์ (Online Campaign) พร้อมกรณีศึกษา
 6. เทคนิคการวางแผนสื่อสารประชาสัมพันธ์และสื่อออนไลน์ พร้อมกรณีศึกษา

คณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

jate-sm
คุณเจตน์เมริน เจตน์ระวีโชติ
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารการตลาดดิจิทัล งานออกแบบและผลิตสื่อองค์กร และงานบริหารการจัดกิจกรรม บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนสื่อดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการด้าน อุปโภคบริโภค โทรคมนาคม อุตสาหกรรมยา และประกันภัย เป็นต้น

 

 

 

EakchaiP_WE_Small-bw

คุณเอกชัย ปาริชาติกานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วินเทอร์ อีเยนซี่ จำกัด บริษัทที่ปรึกษาด้านการสื่อสารออนไลน์ระดับนานาชาติ ให้บริการกลุ่มลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ สิงคโปร์ และมาเลเซีย

 

 

 

 

Wipavaris Ketpama 3-bwคุณวิภาวริศ เกตุปมา ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โฟร์ดี คอมมูนิเคชั่น จำกัด บริษัทที่ปรึกษาการประชาสัมพันธ์ TOP TEN Public Relations Agency จัดอันดับโดยนิตยสาร Positioning ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนสื่อสารประชาสัมพันธ์ และการบริหารสื่อสังคมออนไลน์เชิงกลยุทธ์

 

 

 

กำหนดการ

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน รับประทานอาหารว่าง และรับเอกสาร
09.00-10.30 น. กระบวนการคิดและตัดสินใจของผู้บริโภคออนไลน์ กระบวนการสร้างสรรค์เนื้อหาวิทยากรโดย คุณเจตน์เมริน เจตน์ระวีโชติ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารการตลาดดิจิทัล งานออกแบบและผลิตสื่อองค์กร และงานบริหารการจัดกิจกรรม บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา จำกัด

10.30-10.45 น. รับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น. การบริหารจัดการเนื้อหา กระบวนการจัดการโฆษณาผ่านระบบโปรแกรมสื่อออนไลน์วิทยากรโดย คุณเจตน์เมริน เจตน์ระวีโชติ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารการตลาดดิจิทัล งานออกแบบและผลิตสื่อองค์กร และงานบริหารการจัดกิจกรรม บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา จำกัด

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น. เทคนิคการสร้างสรรค์แผนรณรงค์ออนไลน์ พร้อมกรณีศึกษาวิทยากรโดย คุณเอกชัย ปาริชาติกานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วินเทอร์ อีเยนซี่ จำกัด บริษัทที่ปรึกษาด้านการสื่อสารออนไลน์ระดับนานาชาติ

14.30-14.45 น. รับประทานอาหารว่าง

14.45-16.00 น. เทคนิคการสื่อสารประชาสัมพันธ์และสื่อออนไลน์ พร้อมกรณีศึกษาวิทยากรโดย คุณวิภาวริศ เกตุปมา กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฟร์ดี คอมมูนิเคชั่น จำกัด

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ค่าใช้จ่าย

หลักสูตรนี้มีค่าใช้จ่าย

online-book

dl-dropbox      dl-mobile

17jun-online-p1 17jun-online-p2 app-17jun16-p1 app-17jun16-p2


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.