การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน (Integrated Marketing Communication)

อีกเพียงไม่กี่ปี ประเทศไทยจะก้าวสู่การผนึกกำลังเป็นประชาคมอาเซียน (Asean Economic Community) โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจที่สมาชิกทั้ง 10 ประเทศจะรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 เพราะจะทำให้แต่ละประเทศสามารถขยายธุรกิจไปยังประเทศสมาชิกได้อย่างเต็มที่และเสรี ก่อให้เกิดการไหลเวียนของสินค้า บริการ ทุน และแรงงานอย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็ก (เอสเอ็มอี) ไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ จึงจำเป็นต้องเตรียมพร้อมรับมือกับการค้าการลงทุนและปฏิสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านที่กำลังจะเกิดขึ้น อ่านต่อ…

Present อย่างไรให้โดนใจกลุ่มเป้าหมาย (WOW Presentation Technique)

ดังสุภาษิตไทยที่ว่า ปากเป็นเอก เลขเป็นโท หนังสือเป็นตรี หมายความไว้อย่างชัดเจนว่า เมื่อใดก็ตาม คุณได้รับการศึกษาเล่าเรียนอย่างเพียงพอ จนรู้และเข้าใจในสิ่งต่างๆ เป็นอย่างดี ก็เหมือนกับคุณได้รับ ปริญญาตรี ทว่าเมื่อคุณสามารถคิด วิเคราะห์ คำนวณได้ เชิงตรรกะ เป็นเหตุผล นั่นย่อมแสดงว่า คุณได้รับ ปริญญาโท แล้ว แต่เมื่อใดก็ตาม คุณสามารถนำเสนอ ถ่ายทอด หรือสื่อสารได้เป็นอย่างดีแล้ว ก็ไม่ต่างจากคุณได้รับ ปริญญาเอก เพราะนั่นหมายถึง คุณมีความรู้อย่างเต็มเปี่ยม โดยสามารถวิเคราะห์ประมวลผลได้ และสามารถสื่อสารแนะนำหรือโน้มน้าวใจให้ผู้อื่นรับฟังและเข้าใจได้นั่นเอง อ่านต่อ…

การพัฒนาทักษะการสื่อสาร (Effective Communications)

ท่ามกลางการแข่งขันในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และอื่นๆ แต่ละองค์กรต่างพยายามแสวงหาหนทางเพื่อขับเคลื่อนและผลักดันองค์กร ให้ก้าวสู่ความเป็นผู้นำและได้รับชัยชนะในเกมการแข่งขัน ขณะเดียวกันคงรักษาไว้ซึ่งสัมพันธภาพที่ดีงาม เพื่อให้สามารถอยู่รอดได้อย่างมั่นคงและถาวรตลอดไป อ่านต่อ…