28 สิงหาคม 62 : การจัดการแคมเปญสื่อสารดิจิทัล ปี 2020 รุ่นที่ 2 (2020 Digital Communication Campaign Management)

สื่อสังคมออนไลน์เปลี่ยนแปลงไปทุกปี ผนวกกับ กระแสสังคม นวัตกรรม เทคโนโลยี เป็นตัวแปรสำคัญในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคในทุกกลุ่ม นักสื่อสารจำเป็นต้องปรับตัว พัฒนาองค์ความรู้ พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงทุกขณะ หลักสูตร การจัดการแคมเปญสื่อสารดิจิทัล ปี 2020 จึงได้พัฒนาขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มองค์ความรู้ในการจัดการแผนการสื่อสารดิจิทัลให้ทันต่อสถานการณ์ และสามารถบรรลุเป้าหมายการสื่อสารขององค์กรได้เป็นอย่างดีที่สุด

หัวใจสำคัญของการจัดการแคมเปญสื่อสารดิจิทัล ประจำปี 2020 นั่นคือ การออกแบบและพัฒนากระบวนการสื่อสาร เพราะกระบวนการที่ดี ย่อมนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จ โดยคำนึงถึง 3 ส่วนหลัก ได้แก่ การบริหารเนื้อหา (Content) การเลือกใช้สื่อ และการประเมินผล นำไปสู่การสร้างสมดุลระหว่างเป้าหมายกับแคมเปญอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลต่อเป้าหมายสื่อสารขององค์กรได้อย่างดีที่สุด

ดังนั้น การบริหารแคมเปญสื่อสารดิจิทัล หากนักสื่อสารมีความเข้าใจในกระบวนการ สามารถกำหนดเป้าหมาย ออกแบบกิจกรรมได้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย พิจารณาเลือกรูปแบบหรือผลลัพธ์ที่ต้องการชัดเจน จะช่วยให้การวางแผนและพัฒนาแคมเปญสื่อสารสัมฤทธิ์ผลและบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้ดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

หลักสูตรนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักสื่อสารทราบถึงกระบวนการคิด รูปแบบ กลวิธี กลุยทธ์ในการวางแผนแคมเปญสื่อสารดิจิทัล เพื่อให้นักสื่อสารวางแผนและจัดเตรียมแคมเปญดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กลุ่มเป้าหมาย

หลักสูตรนี้ ได้รับการออกแบบเนื้อหาเหมาะสำหรับระดับผู้จัดการ-เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายสื่อสาร / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ / ฝ่ายการตลาด / อาจารย์ประจำสถาบันการศึกษา / ประชาชนทั่วไปที่สนใจ

วัน เวลา และสถานที่

วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-16.00 น.
โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ
สถานีรถไฟฟ้า BTS สยาม ทางออกที่ 6

โครงสร้างเนื้อหาการอบรมสัมมนา

 1. ขั้นตอนการพัฒนาแคมเปญสื่อสาร
  1. การกำหนดเป้าหมาย
  2. การสร้างสรรค์กิจกรรม โดยพิจารณาจากกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก
  3. การกำหนดตำแหน่งและข้อความหลักสื่อสารของแบรนด์ในแคมเปญ
 2. การพัฒนาและบริหารเนื้อหา
  1. รูปแบบเนื้อหาประจำปี 2020
  2. กลยุทธ์การใช้เนื้อหา
  3. การวางแผนเนื้อหา
  4. การกระตุ้นความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาและกลุ่มเป้าหมาย
 3. การเลือกใช้สื่อสำหรับแคมเปญอย่างเหมาะสม
  1. การวางแผนใช้สื่อเพื่อมุ่งเน้นสร้างปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย
  2. ชนิดของสื่อและวิธีการสื่อสารในแคมเปญอย่างเหมาะสม
  3. ระบบการวิเคราะห์และประมวลผลการใช้สื่อแบบ Programmatic
 4. การประเมินผลแคมเปญ
  1. รูปแบบการประเมินผล และวิธีการประเมินผลแต่ละรูปแบบ
  2. เครื่องชี้วัดความสำเร็จของแคมเปญ จำแนกตามวัตถุประสงค์
  3. การประเมินผลเครื่องมือ Social Media แบบเน้นที่กระบวนการ หรือ ผลลัพธ์
  4. การประเมินผลในรูปแบบอื่น ๆ

คณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณเจตน์เมริน เจตน์ระวีโชติ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารการตลาดดิจิทัล งานออกแบบและผลิตสื่อองค์กร และงานบริหารการจัดกิจกรรม บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนสื่อดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการด้าน อุปโภคบริโภค โทรคมนาคม อุตสาหกรรมยา และประกันภัย เป็นต้น

กำหนดการ วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน รับประทานอาหารเช้า และรับเอกสาร

09.00-10.30 น. ขั้นตอนการพัฒนาแคมเปญการสื่อสาร

10.30-10.45 น. รับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น. การพัฒนาและบริหารเนื้อหา

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น. การเลือกใช้สื่อสำหรับแคมเปญอย่างเหมาะสม

14.30-14.45 น. รับประทานอาหารว่าง

14.45-16.00 น. การประเมินผลแคมเปญ

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

รายการสมัครหลักสูตร
วันที่ 28 สิงหาคม 2562 **
ราคา/ท่าน/หลักสูตรภาษี 7%ราคาสุทธิราคา
1Best deal 
สมัครและชำระเงินตั้งแต่ วันที่ 1-30 มิถุนายน 62
6,0004206,420
2Promotion
สมัครและชำระเงินตั้งแต่ วันที่ 1-31 กรกฎาคม 62
6,5004556,955
3ราคาปกติ 
สมัครและชำระเงินตั้งแต่ วันที่ 1-16 สิงหาคม 62
7,0004907,490
4สมัคร 4 ท่าน แถมฟรี 1 ท่าน
สมัครและชำระเงินตั้งแต่ วันนี้ ถึง 16 สิงหาคม 62
28,0001,96029,960

ปิดรับสมัคร 16 สิงหาคม 2562

กรณีที่ท่านมี หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% กรุณาออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในนาม

บริษัท มาร์เก็ต-คอมส์ จำกัด สำนักงานใหญ่ เลขที่ 12/123 หมู่บ้านวิชั่นวิลล์ 5 ซอยสามัคคี 34 ถนนสามัคคี ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีหมายเลข 0105545106536

การแจ้งยกเลิกอบรมสัมมนา ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันอบรมสัมมนา จึงจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน หากแจ้งน้อยกว่ากำหนด ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกับ A>PR Seminar and Training สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200% เนื่องจากบริษัท มาร์เก็ต-คอมส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจัดอบรมสัมมนาถูกต้องตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 โดยผู้สมัครหรือหน่วยงานสามารถใช้ใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ของบริษัทได้เลย กรณีใบเสร็จรับเงินค่าใช้จ่ายการศึกษาที่ได้ออกให้ในนามบุคคลหรือชื่อลูกจ้าง ซึ่งบริษัทนั้นได้ส่งเข้ารับการศึกษา ก็สามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ของบริษัทนั้นได้ด้วย อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://goo2url.com/uy3Cq

สามารถดาวน์โหลดข้อมูลและใบสมัครได้ที่ปุ่มด้านล่าง

สมัครอบรมสัมมนาออนไลน์ได้ที่ปุ่มด้านล่าง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *