16 มิถุนายน 2559 : เทคนิคการคิดประเด็น ออกแบบอีเว้นท์ สื่อสารให้โดดเด่นและแตกต่าง (Content – Event – Communication Design Program)

ทุกวันนี้ ข่าวสาร ประเด็น อีเว้นท์ กระแสต่างๆ มาอย่างเร็ว และผ่านไปอย่างรวดเร็ว
นักสื่อสารต้องทำงานหนักมากขึ้น
เพื่อสร้างสรรค์ “ประเด็น” ให้กลุ่มเป้าหมายจดจำ
เพื่อปลุกกระแสสังคมด้วย “กิจกรรมเชิงกลยุทธ์” สร้างสรรค์และปั้นแบรนด์ให้โดดเด่น
เพื่อ “ตีตรา” ใจกลุ่มเป้าหมายว่า องค์กรหรือสินค้านั้น “แตกต่าง” อย่างมีสไตล์

กระแสสื่อสังคมออนไลน์ มีอิทธิพลต่อแนวทางและรูปแบบการสื่อสารของไทยในปัจจุบัน แม้ว่าสังคมออนไลน์จะมีบทบาทมากขึ้น แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า สื่อแบบดั้งเดิม หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์ และการจัดอีเว้นท์จะหมดความสำคัญไป นักสื่อสารจำเป็นต้องเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการคิดเสียใหม่ ประเด็น จะเป็นตัวกำหนดรูปแบบและวิธีการที่จะสื่อสารในแต่ละช่องทาง หรือ ช่องทาง จะเป็นตัวกำหนด ประเด็นที่จะสื่อสารใหม่ เพราะช่องทางสื่อสารแต่ละอย่าง มีความแตกต่างทั้งในแง่ลักษณะและรูปแบบ คงจะไม่มีอีกแล้วที่นักสื่อสาร จะสื่อสารข้อความเดียวแต่เผยแพร่ในทุกช่องทาง เช่นเดียวกับ ภาพยนตร์โฆษณาที่เผยแพร่ทางโทรทัศน์ อาจไม่เหมาะกับการเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์อีกต่อไป

ดังนั้น การเรียนรู้และฝึกคิดสร้างสรรค์ประเด็น หรือ ข้อความสื่อสาร (Content) จึงเป็นสิ่งสำคัญในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสังคมข่าวสารปัจจุบัน รวมทั้ง การสร้างสรรค์กิจกรรมพิเศษ (Special Event) ก็ยังคงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยผลักดันสังคมให้เกิดกระแส เรื่องราว หรือการเรียนรู้ อีกทั้งต่อยอดในด้านการสื่อสารไปยังรูปแบบอื่นๆ จากการจัดกิจกรรมเพียงหนึ่งครั้ง สิ่งสุดท้ายที่สำคัญคือ การพัฒนารูปแบบการสื่อสารให้มีความแตกต่าง หรือ สร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นในประเด็นขององค์กรหรือสินค้าจะช่วยให้การสื่อสารนั้นประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายขององค์กร

วัตถุประสงค์

หลักสูตรนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักสื่อสารทราบถึงกระบวนการคิด รูปแบบ กลวิธี กลุยทธ์ในการสร้างสรรค์ ประเด็น กิจกรรมพิเศษ และการบริหารการสื่อสารเพื่อสร้างความแตกต่าง เพื่อให้นักสื่อสารวางแผนและจัดเตรียมแผนการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กลุ่มเป้าหมาย

หลักสูตรนี้ ได้รับการออกแบบเนื้อหาเหมาะสำหรับระดับเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายสื่อสาร / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ / ฝ่ายการตลาด / อาจารย์ประจำสถาบันการศึกษา / ประชาชนทั่วไปที่สนใจ

วัน เวลาและสถานที่

วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559
เวลา 09.00-16.00 น.
ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ

โครงสร้างเนื้อหาการอบรมสัมมนา

 1. การสร้างสรรค์ประเด็นและเนื้อหา (Content Design) เพื่อการสื่อสารและการตลาด
  a. แนวคิดและการพัฒนาประเด็นหรือเนื้อหา
  b. การวางแผนสร้างสรรค์เนื้อหา
  c. เทคนิคการสร้าง Signature Content
 2. การสร้างสรรค์กิจกรรมเชิงกลยุทธ์ (Creative Event Management) เพื่อสร้างแบรนด์ สร้างภาพลักษณ์ หรือ กระตุ้นกิจกรรมทางการตลาด พร้อมกรณีศึกษา
  a. การพัฒนาแนวคิดหรือรูปแบบ
  b. กลยุทธ์และกลวิธีในการนำเสนอ
  c. การบริหารแผนงานหรือกิจกรรมพิเศษให้ประสบความสำเร็จ
 3. การสื่อสารเพื่อสร้างความแตกต่าง (Communication and Differentiation)
  a. แนวคิดการสื่อสารเพื่อสร้างความแตกต่าง
  b. รูปแบบและวิธีการสื่อสาร

คณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

Parinya-bwคุณปริญญา ชุมรุม ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารการตลาดให้แก่หน่วยงานต่างๆ อาทิ ศูนย์พัฒนาการค้า-การลงทุนแผนใหม่ (ITDC) นาโนเซิร์ช ดรีมเบส อินเตอร์แอ็คทีฟ และอดีต ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

 

 

IMG_1642-bwคุณ เทพรัตน์ สงเคราะห์ เจ้าของทฤษฏี จิตวิญญาณการตลาด – Mentality MarketingTM ผู้ก่อตั้ง Mode Image และ O Tepparat Consultant บริษัทที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์การสื่อสารแบรนด์ ผู้เชี่ยวชาญการสื่อสารมหภาค ผู้รับผิดชอบ 6 งานแสดงสินค้าสำคัญของรัฐบาล มีผลงานระดับเวิร์ลเรคคอร์ด 2 ครั้ง สร้างสรรค์งานให้องค์กรและแบรนด์ระดับโลก อาทิ สมาพันธ์เฟอร์ฮ่องกง, CHANEL, Van Cleef & Arpels, GIORGIO ARMANI โดยได้รับคัดเลือกจากนิตยสารเปรียวให้เป็น 1 ใน 10 อัจฉริยะของประเทศในฐานะนักคิดและนักเขียน

 

 

ดร. เสรี วงษ์มณฑา ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท กู๊ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด บริษัทที่ปรึกษาการสื่อสารและการตลาด รางวัลกิตติคุณสังข์เงิน บุคคลดีเด่นด้านวิชาการของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

 

 

 

กำหนดการ

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน รับประทานอาหารว่าง และรับเอกสาร
09.00-10.30 น. เทคนิคการสร้างสรรค์ประเด็นและเนื้อหา เพื่อการสื่อสารและการตลาดวิทยากรโดย คุณปริญญา ชุมรุม ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารการตลาดให้แก่หน่วยงานต่างๆ อาทิ ศูนย์พัฒนาการค้า-การลงทุนแผนใหม่ (ITDC) นาโนเซิร์ช ดรีมเบส อินเตอร์แอ็คทีฟ

10.30-10.45 น. รับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น. การฝึกปฏิบัติเชิงสร้างสรรค์ การสร้างสรรค์ประเด็นและเนื้อหา วิทยากรโดย คุณปริญญา ชุมรุม ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารการตลาดให้แก่หน่วยงานต่างๆ อาทิ ศูนย์พัฒนาการค้า-การลงทุนแผนใหม่ (ITDC) นาโนเซิร์ช ดรีมเบส อินเตอร์แอ็คทีฟ

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น. เทคนิคการสร้างสรรค์กิจกรรมพิเศษวิทยากรโดย คุณเทพรัตน์ สงเคราะห์ ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ Mode Image และ Mode Models

14.30-14.45 น. รับประทานอาหารว่าง

14.45-16.00 น. เทคนิคการสื่อสารเพื่อสร้างความแตกต่างวิทยากรโดย ดร. เสรี วงษ์มณฑา ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท กู๊ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด บริษัทที่ปรึกษาการสื่อสารและการตลาด รางวัลกิตติคุณสังข์เงิน บุคคลดีเด่นด้านวิชาการของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ค่าใช้จ่าย

หลักสูตรนี้มีค่าใช้จ่าย

online-book

dl-dropbox      dl-mobile

16jun-content-p1   16jun-content-p2

app-16jun16-p1 app-16jun16-p2


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *