การพัฒนาทักษะการสื่อสาร (Effective Communications)

ท่ามกลางการแข่งขันในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และอื่นๆ แต่ละองค์กรต่างพยายามแสวงหาหนทางเพื่อขับเคลื่อนและผลักดันองค์กร ให้ก้าวสู่ความเป็นผู้นำและได้รับชัยชนะในเกมการแข่งขัน ขณะเดียวกันคงรักษาไว้ซึ่งสัมพันธภาพที่ดีงาม เพื่อให้สามารถอยู่รอดได้อย่างมั่นคงและถาวรตลอดไป

การดำเนินงานของแต่ละองค์กรให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น คงต้องอาศัยความร่วมมือร่วมแรงและร่วมใจจากทุกภาคส่วน นับตั้งแต่ แต่ละบุคคลภายในองค์กร แต่ละฝ่ายงานภายในองค์กร ชุมชนรอบด้าน สังคม ไปจนถึงความช่วยเหลือและสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ทั้งนี้ในแต่ละส่วนจะต้องมีทัศนคติ ความคิดเห็น เจตนารมย์หรือเป้าหมายที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน

ดังนั้น จะทำอย่างไรให้เป้าหมายขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ได้เป็นอย่างดีที่สุด หนึ่งในหัวใจสำคัญของการบริหารงานที่ทุกองค์กรไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นั่นก็คือ “การสื่อสาร” เพื่อสร้างความสมดุลและพลังขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ โดยได้รับการสนับสนุนทั้งจากบุคคล ฝ่ายงาน รวมถึงองค์กรภายในและระหว่างองค์กรเป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการสื่อสารและการประสานงานภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งเรียนรู้เทคนิคในการนำเสนอหรือสื่อสารเชิงธุรกิจและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและสร้างสัมพันธภาพที่ดีงาม และให้องค์กรสามารถปรับตัวร่วมกันดำเนินงานไปสู่เป้าหมายได้ง่ายขึ้น และประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

โครงสร้างเนื้อหา

ทักษะการสื่อสารและประสานงาน

  • กรอบและแนวคิดการสื่อสารภายในองค์กร
  • ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการสื่อสารและประสานงาน
  • การปรับทัศนคติและการคิดเชิงบวกในการสื่อสาร
  • กิจกรรมกลุ่มฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างทักษะ

ทักษะการนำเสนอเชิงธุรกิจและสังคม

  • เทคนิคการนำเสนอด้วยหลัก 4P
  • การสร้างสถานการณ์จำลองนำเสนอในรูปแบบต่างๆ เพื่อฝึกปฎิบัติและให้เกิดการเรียนรู้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.